پیام دانشجویان پیروز دانشگاه کابل به فعالین سیاسی فرهنگی ایرانی پشتیبان آنها

Kategorie: Nachricht

 

صفحه رسمی دانشجویان معترض دانشگاه کابل

 

ممنون و سپاس گزار همه عزیزانیم!
پیروزی این جنبش، تنها به چند دانشجوی معترض دانشگاه کابل بر نمی گردد؛ بلکه این پیروزی مال همه دانشجویان جهان است. چرا که ما به عنوان دانشجو، خواست ها و مطالبات صنفی و مدنی دانشجویی داشتیم. حمایت دوستان و دانشجویان و مبارزان در تمام دنیا، این جنبش را عجالتا به پیروزی رساند. اما هنوز هم راه درازی در پیش است. هنوز دست آوردها امکان مصادره قوی دارد.تا روزهای دیگر منتظر می مانیم و می بینیم که چی می شود. اگر نشد، به مبارزات ادامه می دهیم و نیازمند حمایت بیش تر شما هستیم.

ملت ایران و افغانستان, دو ملت برادر و برابر است و سابقه تاریخی و جغرافیایی و میراث فرهنگی مشترک دارد. ما خواستار ایجاد روابط هر چی بیش تر با دانشجویان و فرهنگیان کشور برادر ایران ایم.
پاینده باشید!

http://andishehnovin.blogspot.de/2013/05/blog-post_30.html