درتظاهرات ایستاده 13ژوئن ژنوشرکت کنیم

انسان های آزادیخواه،متعهد ومترقی!

- برای اعتراض به حضورتشکل های فرمایشی و وابسته به حکومت اسلامی ایران باعنوان تشکل های مستقل کارگری دراجلاس سالیانه سازمان جهانی کار

- برای اعتراض به اعزام نیروهای امنیتی ودست نشاندگان رژیم سرمایه داری ایران تحت پوشش دروغین نمایندگان کارگری به ژنو

- برای اعتراض به اذیت وآزار فعالین کارگری وخانواده هایشان ازجانب حاکمیت ضدکارگری ایران منجمله بازداشت ،زندانی کردن واخراج ازکارفعالین کارگری

- برای انعکاس جهانی صدای اعتراض تشکل های مستقل کارگری وفعالین کارگری درایران

- برای حمایت ازحق برپایی آزادانه تشکل های مستقل کارگری درایران

- برای حمایت از مبارزات کارگران ایران برای احقاق حقوق حقه شان

متحدانه وهمراه باهم ازفراخوان سندیکاهای فرانسوی ث.ژ.ت (CGT)، ث.اف.د.ت (CFDT)، اف.اس.او (FSU)، اونسا (UNSA) و سولیدر (Solidaires)حمایت ودرتظاهرات ایستاده 13ژوئن ژنوشرکت کنیم.

زمان:13ژوئن ساعت 12

مکان:میدان ملل ژنو

انجمن دفاع اززندانیان سیاسی وعقیدتی ایران-پاریس

انجمن کردهای مقیم فرانسه

همبستگی سوسیالیست با کارگران ایران- فرانسه

اتحادبین المللی درحمایت از کارگران درایران پاریس

3ژوئن2013