قطعنامه کنگره اتحادیه کمونال سوئد، 31 مه 2013

کارگران زندانی در ایران به حمایت بین المللی نیاز دارند!

رضا شهابی، عضو هیت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد و حومه تهران پس از مرخصی کوتاه پزشکی به زندان  ننگین اوین بازگشت داده شده است. شهابی پس از اعتصاب رانندگان شرکت واحد در سال 2007 بکرات زندانی شده، مورد ضرب و جرح قرار گرفته و شکنجه شده است. ایشان در حال حاضر حبس چهار سال به اتهام "اقدام علیه دولت (امنیت ملی)" را می گذراند. اتهام واهی به تلاش برای سازماندهی اتحادیه مستقل.

همین امر در مورد بهنام ابراهیم زاده، فعال اتحادیه ای (کارگری) و حقوق کودک، که پس از یک کمپین بین المللی اجازه یافت مدتی با پسر بیمار سرطانی اش باشد اما اکنون باید پسر بیمارش را در بستر بیماری رها کرده و به پشت میله های زندان برگردد، صدق می کند.

این ها نمونه هایی از فعالین کارگری زندانی هستند که در آستانه انتخابات رئیس جمهوری در ایران تحت محدودیت ها و اقدامات امنیتی قرار گرفته اند. این اقدامات به دلیل ترس رژیم از اعتراضات و قیام انجام می گیرد. در شرایط حاضر طبقه کارگر ایران از نظر معیشتی و بیکاری بالا بشدت تحت فشار قرار دارد.

بدین وسیله کنگره اتحادیه کمونال ضمن اعلام همبستگی با کارگران ایران خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط همه فعالین کارگری و سیاسی می باشد.

اتحادیه کمونال از مبارزه کارگران و مردم ایران برای آزادی ،حق تشکل و اعتصاب، و حق فعالیت آزاد بدون تهدید زندان و شکنجه و اعدام  برای رفاه، برابری، عدالت و زندگی ارزشمند حمایت می کند.

ترجمه از : اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران - سوئد

منبع : سایت اتحادیه کمونال، اخبار کنگره

www.kommunal.se