آینه

لحطه ای بگشا

دریچه قلب ت                                                                          ا

و بنگر

آینه درون ت را

تصویر تو

گویای تفکرت خواهد بود

هستی جهان را

آنطور که می اندیشی

نشان خواهی داد

بدون

ذره ای کم و کاست

تنها توی

فقط توی

که می بینی

چهره واقعیت را

در آینه

با خود به اندیش

آیا قادری

آنطور که هستی

و آنطور که می نمایی

زندگی  کنی

اگر

که انسانی

اکبر یگانه ۲۰۱۳۰۷.۲۳.