شب ستاره گان

وقتی در نگاه ت

غرق شدم

دیدم قلب ترا

که چگونه می طپد

برای انسانها

دریائی عشق تو

با هر موج ش

به ساحل می اورد

کودکان مهر را

ومن

با ماهیان سرخش

تا عمق فضا

پرواز کردم

تا خورشید را

برای جنگل های جوان

به ارمغان بیاورم

شب

با ستاره گان همیشه روشن ش

می شکافت

خاک خاوران ها را

درتمام دنیا

وپرنده سپید

با شاخه زیتون بر منقارش

پرواز می کند

بدون مجوز

در سراسر جهان.

اکبر یگانه 2013.06.21