انتزاع
جماعتي در خود ؛
تکه
تکه .
قيل و قال هر تکه
طنين اش فراتر از گلدسته .
آی ، وای
های ، هوی :
برابری
عدالت
آزادی
.. شرافت
زنهار ! پيش رويشان
ناني ربوده مي شود
زباني بُريده مي شود
سينه ای دَريده مي شود
و حقيقت به عينه بَردار مي شود..
هيهات ! طنين نالهً هر تکه
در آسمان بر باد مي شود !!
سعيد آوا.... 71 مرداد 7931