پرندگان

 

 قلب ت را

هم چون پنجره ای

 روبه خورشید

 باز کن

 وبتابان نور عشق را

 در جهان تاریک

 وبه یاد

 عاشقانه دل خسته

  که رفتند

  با تمام عشق

  گلهای باغ مهر را

  درباغچه دلت

  آبیاری کن

  تا عطر آن

  فضای متعفن

  مردابه گونه

  سرزمین ت را

  به برکه ای

  خوش بو

  بدل کند

  آنگاه

  پرندگان خسته مهاجر

  بر آن فرود ایند

  وبسازند

  آشیانه هایشان را

  دو باره

  اکبر یگانه 2013.06.30