کشتار غیرنظامیان کرد توسط" جبهه النصره" در سوریه

Rozh Ahmad 28 Agust 2013

Open Democracy

 

جبهه النصره که بخشی از شبکه وابسته به القاعده در سوریهبشمار می رود ، متهم به آغاز یک جنگ فرقه ای علیه شهروندان غیر نظامی در منطقه کرد نشین در شمال سوریه است و جنگ در منطقه بسرعت در حال شتاب گیری است که بر اثر آن صد ها زن و کودک کرد بقتل رسیدهو سر عده ای ازآنان توسط افرادجبه ا لنصرهاز تن جد شده استکه ازطرف مقامات اپوزیسیون سوری ، شاهدان عینی و قربانیان حمله مورد تایید قرار گرفته است.

فعالین حقوق بشر در منطقه کردستا ن سوریهتایید کرده اند که 45غیرنظامی که غالبا زن و کودک بودند ، در خانه های خود توسطجهادی هایجبهه النصرهدر تل ابیاد ، تل حصیل و تل آرعا ن در فاصله 28 ژوئیهتا دوم اوت 2013††بصورت جمعی بقتل رسیده اند .

حمزه الیامه که یکفعال حقوق بشرسوری - ارمنی استوبرای هلال سرخ کردستانسوریه کار می کند ، و در حال حاضر در مرزکردستان سوریه با عراق مستقر است ، می گوید:

" ما به چند زن کرد را که توسط جهادی های جبهه النصره مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بودند ، کمک کردیم که ††از مرز کردستان سوریه به عراق عبور کنند و پاره ای از آنان گفتند که قبل از اینکه آنان مورد تجاوز جنسی دسته جمعی توسط جهادی های تفنگ بدست ††قرار گیرند، سر شوهران آنان را از تن جدا کردند" .

یکی از قربانیان می گوید "جهادی ها با شلیک گلولهبه خانه حمله کردند و سپس بطرف من آمدند و تفنگ را بطرف من نشانه رفتند و مرا مجبور به امضای کاغذی کردند که ظاهرا یک سند مذهبی بود دال بر اینکه " من به " ازدواج این جهادی "در می آیم . و همهاین تفنگ بدستان قبل تجاوز این برنامه را یکی بعد از دیگریتکرار می کردند تا اینکه من بیهوش افتادم " .

اوحاضر نشد که نا مش در گزارش ذ کر شود، و اظهار داشت که " من نه فقط از جهادی ها وحشت دارم ، بلکه همیشه با انگی بر پیشانی خود در جامعه زندگی خواهم کرد و مردم خواهند فهمید که من موردتجاوز قرار گرفته ام و هیچ چیزی دیگر برای من عادی نخواهد بود ، دیگر همه چیز برای من غیر عادی خواهد بود و وضع من واقعا بد شده است".

فعالین حقوق بشر کرد اورا در بین پناهندگان در مرز کردستان سوریه در روستای طاوس یافتند که در شمال سوریه واقع شده است. او جزو 25000 کرد سوری است که از ناچاری به منطقه خود مختار کردستان عراق سرازیر شده اند.

تراژدی کردستان سوریه ، سرانجام بعد ازاینکه وسایل ارتباط جمعی دولت ایران این گزارش هادر مورد قتل عام غیر نظامیان را مورد تایید قرار دادند و تصاویری از این کشتار ها را منتشر کردند ، توانست به رسانه های بین المللی راه یابد. فیلم های تصویری نشان می داد که چگونه این جهادی ها ، خانه های کردها را در ناحیه تل ابیاد منفجر می کردند.

سرگی لاوروف ، وزیر خارجه روسیه ، شورای امنیت سازمان ملل را مورد انتقاد قرار داده است کهاز محکوم کردن حمله به کردها در سوریه توسط " تروریست ها اکراه از خود نشان داده است ".

خالد عیسی ّ، نماینده" حزب اتحاد دمکراتیک " کردستان سوریه " و نماینده ائتلافوسیعتر سوریه بنام " شورای هم آهنگینیروهای تغییر دمکراتیکدر سوریه" (NCC ( می گوید :در شش ماه گذشته ، جنگجویان النصره ، خانه های کرد ها را به آتش کشیده اند ، غیر نظامیان را بی تمایز به قتل رسانده اند و آنان بطور روزمره به ربودن کرد ها در سر تاسر سوریه با کمک عناصر نظامی ترکیه و کمک های پزشکی در محل ادامه می دهند".

او می گوید که پیکار جویان النصره ، همه را از زن و بچه می کشند و گزارش تجاوز به زنان کرد در طی حمله به مناطق کرد راموردتایید قرار می دهد، همانگونه که همین کار راآنان در دیگر مناطق سوریه مرتکب میشوند.آنان معتقدند که تجاوز به زنان در هر منطقه ای و در رابطه با هر گروه قومی که از دید آنان " کافر" شمرده می شوند ،از نظر دینی کاملا مجاز است. آنان اکنون غیر نظامیانکرد را مورد هدف قرار داده اند ، زیرا عده ای از ملا ها ی مفتی های افراطی ، اخیرا کرد ها را در ردیف بی دین ها و کفار قلمداد کرده اند.

جمیل خیرو، یکی از ساکنین شهرک تل ابیاد در منطقه کرد سوریه ، که یکی از کشتار های کرد در آن منطقه رخ داده است، در یک گفتگوی تلفنیمی گوید که : "بعنوان نمونه وقتی که پیکار جویان النصره ،به مناطق کردی نظیر تل ابیاد حمله می کنند، امام های عرب توسط بلند گو ها ی مساجد اعلام می کنند که هر کمکی که می توانید ، برای حمله جهادی ها علیه کرد ها انجام دهید".

خیرو ادامه می دهد که آنوقت خیلی از سکنه عرب نیز آنچه را که امام ها گفته اند عمل می کنند و فکر می کنند که این فریضه دینی آنهاست. آنها ما کرد ها را در تل ابیاد مورد حمله قرار دادند ، زیرا امام ها فتوا صادر کرده بودند که کشتن کرد ها و مصادره اموال و به اسارت گرفتن زنان و کودکان آنان از نظر دینی حلال و مجاز است.شنیدن این قبیل فتوا ها در بیخ گوش خانه خود در شهرک کوچکی مثل تل ابیاد واقعا و حشت انگیز است.

مقامات کردی سوریه ، بخاطر آن چیزی که در سوریه اتفاق افتاده است ، ترکیه را ملامت می کنند و میگویند که ترکیه فقط نگران این است که پیشروی کردهای سوریه روی کرد های سرکوب شده ترکیه اثر بگذارد.

هم " حزب اتحاد دموکراتیک" و هم NCC باین نظر هستند که شواهد زیادی دال بر کمک نظامی ترکیه در کمک به گروه های افراطی مرتبط با القاعده وجود دارد. او اضافه می کند که بر اساس ارقامی که آنها در اختیار دارند ، فقط در دو هفته گذشته ، بیش از 1200 غیر نظا می کرد در روژاوا ( کردستان سوریه) ربوده شده است و ممکن است تعداد این آدم ربایی ها از این نیز بیشتر بوده باشد ، چرا که آدم ربایی و کشتن کرد ها بیک امر روزمره ای تبدیل گردیده است و این عناصر افراطی از طریق ترکیه وارد سوریه می شوند.

حمله به شهروندان غیر نظامی کرد ، در پی درگیری های خشن طولانی یین گرو های مرتبط با القاعده و میلیشای کرد ( واحد های دفاع مردمی) یا YPG شدت یافته است.

میلیشای YPGکه غالبا از زنان تشکیل کردیده است ، اکنونتنها نیروی نظامی توانا برای رو یا رویی با گروه های مرتبط با القاعده ، چه در ارتش سوریه و چه در منطقه کردستان هستند.

تعدادرزمندگان YPG حدود 50000 نفر تخمین زده می شود. رهبری مشترک زن ومرداین واحد ها مدعی هستند کهسیستم رهبری آنها بشکل دموکراتیکی ازبین کرد های سوریه ، و از جمله آسوری ها ، ارمنی ها و عرب ها انتخاب می شوند تا از خود دربرابر فاجعه جنگ داخلی سوریه دفاع کنند.

آنها همچنین مدعی هستند که آنان همزمان درگیر جنگ با نیروهای القاعده ِ النصره و ارتش بشار الاسد در حلب و شیخ مقصود و الاشرفیه هستند.

آخرین اقدام آنها ایجاد "گردان خواهران و برادران عرب " بوده است که صد ها تن از اعراب سوری ساکن مناطق کرد نشین و حلب را بخود جلب کرده است.

کرد ها اکنون به هدفاول حمله گروههای جهادی در سوریه تبدیل شده اند.حتی مقامات کردی که هفته گذشته برای مبادله زندانیان النصرهبا شهروندان غیر نظامی کرد رفته بودند، بنا به خبر های واصله ، سر بریده شده اند. یک بمب انفجاری کاشته شده در یک ماشین، اوایل همین ماه گذشته ، عیسی هوسو ، از مقامات شناخته شده PYD در قمیشلوراکه عضو رهبری شورای عالی کرددر سوریه نیز بود ،بقتل رساند. در مرز شرقی شهرک درک، 7 رزمنده PYG در نقطه کنترل توسط یک عمل انتحاری کشته شدند. همچنین در شنبه گذشته ، بین جبهه النصره و رزمندگان YPG بوقوع پیوسته است ، کهباتلفات سنگینی همراه بود.

تاکی نیرو های طرفدار کردPYG وYPD توان مقابله با گرو های جهادی مرتبط با القاعده در سوریه را خواهند داشت ، سوالی است که پاسخ روشنی برآن نمیتوانداشت. دلیل آن این است که تحولات در مرز شمال شرقی با چنان سرعتی در حال گسترش است که عواقب آنرا نمی توان پیش بینی کرد.

تردیدی نیست که نبرد در منطقه کرد سوریه نشان خواهد داد که آیا نیروهای میلیشای سازمان یافته جوانان و زنان طرفدار کرد PYG در برابر نیروهای مرتبط با القاعددر سوریه†† و هرجای دیگری در خاورمیانه را خواهند داشت یانه؟