بیا نیه پایانی پنجمین نشست‎ ‎سراسری

اتحاد چپ ایرانیان درخارج از کشور

 

‏ ‏

پنجمین نشست سراسری اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور در روزهای دوم، سوم و چهارم ماه آ گوست 2013 ، برگزار و کار خود را در محیطی مملو از همبستگی و شور انقلابی همراه سرود انترناسیونال با موفقیت به پایان رساند.

در این نشست علاوه بر اعضای اتحاد چپ، نمایندگان احزاب ، سازمانها و نهادهای چپ رادیکال بشکل ناظر حضور داشتند و پیامهای رفیقانه ی آنها با استقبال گرم شرکت کنندگان روبروشد. سپس سه تن از فعالین شناخته شده جنبش کارگری ایران در کانادا ،ترکیه و داخل ایران با ارسال پیامهای کتبی و یا سخنرانی ، از فعالین اتحاد چپ خواستند که با تمام توان به امر تشکل یابی طبقه کارگرایران و همبستگی بین المللی به خواستها و مبارزات کارگران ایران ، یاری رسانند.‏

‏ ‏

نشست سراسری پس از استماع " بیانیه سیاسی شورای هماهنگی اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور " رئوس آنرا مورد تائید قرار داد کهدر اینجا برای اطلاع عموم ، فشرده ای از آن را می آوریم :‏

‏ ‏

‏" سالی که گذشت سال افزایش بیکاری وفقر ، تعمیق بحران اقتصاد سرمایه داری از یکسو و گسترش مبارزات کارگران وزحمتکشان در سراسر جهان علیه نظام سرمایه از سوی دیگر بود.‏ اقتصاد ایران بر اثر تحریمها ،اجرای سیاستهای نئولیبرالی و فساد دستگاه بوروکراتیک - نظامی- مذهبی حاکم و تضاد های فزاینده جناحبندیهای درون رژیم ، دچار بحرانی عمیق تر و همه جانبه تر شده است .

سیاستهای ضد کارگری رژیم با مما نعت از سازماندهی هرگونه تشکل کارگری مستقل همچنان شدت یافت و ما در سال گذشته شاهدنه تنها زندان وشکنجه ی مبارزان کارگر بلکه کشته شدن آنها نیزبودیم.

این مسئله در چشم انداز عمومی مبارزات مردم ایران احتمال گسترش صف آرایی طبقاتی را بازهم آشکارتر میکند . دریک سوی این جدال لشکر میلیونی زحمتکشان و سوی دیگر مشتی مزدودران نظامی- مذهبی سرمایه دار قرار دارند که با سرکوب ، زندان ،شکنجه و کشتار، به خیال خام خود قصد ابدی کردن سلطه خویش را در سر میپرورانند .

سالی که گذشت علیرغم سرکوب و کنترل شدید جنبشهای اجتماعی همانند زنان ، ملیتهای تحت ستم ، روشنفکران، دانشجویان و جوانان ما شاهد مقاومتها و مبارزاتی هر چند پراکنده و کم دامنه از سوی آنها زیر استبد اد مذهبی و دیکتا توری رژیم سرمایه داری

جمهوری اسلامی بودیم .‏

 

باتوجه به نکات ذکر شده نشست سراسری پنجم رهنمود های مهم زیر را برای هدایت کارها در سال پیش رو ترسیم نمود که بقرار زیر است :

* اتحاد چپ وظیفه دارد با پا فشاری روی سمتگیری سوسیالیستی و دفاع از کل جنبش چپ وتاکید روی نکات مشترک آنهاهمچنان برای اتحاد و همبستگی احزاب ؛ سازمانها ونهادهای کمونیستی وکارگری تلاش کند و صفوف خود را با جلب نیرو هرچهبیشتر گسترش دهد .

* اتحاد چپ وظیفه دارد با دفاع پیگیراز تشکل های مستقل کارگری و مبارزات کارگران، زحمتکشان وتمامی مزدبگیران، با پشتیبانیاز جنبش های اجتماعی و برابری طلب ، از کلیه مبارزات ستمدیدگان در جهت ایجاد جنبشی بزرگ و سراسری برای براندازی رژیمسرمایه داری جمهوری اسلامی کوشش کند .

‏ ‏

* اتحاد چپ با جدیت تمام ، برای شکل گیری یک تلویزیون ماهواره ای مشترک 24 ساعته به همراه دیگر نیروها ی انقلابی چپ به تلاش خود ادامه داده و همچنان این وظیفه را در مرکز فعالیتهای خود قرار می دهد.

‏‏

* اتحاد چپ ، تشکل و نیرویی جدا از جنبش کارگری و سوسیالیستی نیست ، به هیچ حزب یا سازمانی تعلق ندارد ، مستقل و بر مبنای رای اعضایش عمل می کند و تمام تلاش خود را در خدمت شکل گیری انقلابی حقیقی به رهبری طبقه کارگر قرار میدهد و در اینراستا عمیقا برای تبدیل گفتمان و بدیل چپ انقلابی به گفتمانی تعیین کننده در جامعه فعالیت می کند .

 

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

مرگ بر امپریالیسم

زنده باد آزادی - زنده باد سوسیالیسم

پیروز بادمبارزات کارگران و زحمتکشان

 

اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور آ گوست 2013