ایستگاه عاشقان

باران ببار

برخاک خاوران

که عاشقان بسیار

خفته اند اینجا

خورشید بتاب

بر این خاک گلگون

تا بروید

لاله هاوشقایق ها

در تمام فصول

ستارگان شب

که روشن می کنید

آسمان را

اینک

دشت خاوران

خود ستاره باران است

اینک

زمین وآسمان

دراین مکان

دیگر فرقی ندارد

می خوانند

مادران

آوازه عشق را

دراین سرزمین

همیشه عاشق

ندای عشق

می اید

از هر گوشه وکنار

این خاک

غرقه در خون.

اکبر یگانه  2012.09.04