انقلابیان گمنام

وقتی شمعدانی های سرخ را

بر خاک انقلابیان گمنام

درخاوران های

جهان می نهی

ابرهای عاشق

می بخشند 

عصاره  جانشان را

هم چون شبنم 

وسیراب می کنند آنها را

می رویند دو باره

با قلبی

به رنگ های شمعدانی

باد

این عاشق همیشه سرکش

با خود می برد

گرده آنها را

به تمام

دشت ها وصحراهای جهان

می رویند

هم چون بنفشه ها وسوسن ها

وباز می گردند 

هم چون شمعدانی های

دو باره

در تمام میدان های نبرد جهان.

اکبر یگانه  2013.01.31