جناب آقای توفیقی

با عرض سلام

پیوست به گفتهی شما که اگر کسی احساس می کند در حق او اجحافی شده، حتماً به وزارت علوم مراجعه کند، از آن جا که تعداد کسانی که نه با احساس، بلکه با پوست و گوشت خود طعم تلخ اجحاف را چشیدند آن قدر زیاد است که میترسیم خدای ناکرده تجمعی هزار نفره جلوی وزارت علوم به راه افتد، و دال بر اردوکشی خیابانی شود، بهتر دیدیم که اعتراضیهی خود را جمعی و به صورت کتبی تقدیم کنیم. امضاء کنندگان همهی کسانی هستند که در فرایندهای گسترده ی تعلیقها، محرومیت از تحصیلها، اخراجها، ستارهداری و در نهایت عدم دعوت به مصاحبهی دکتری (به رغمِ رتبهی مجاز برای مصاحبه) از حقوق مسلم خود محروم شدند. گزارشی از برخی از این فرایندهای غیر قانونی حذف و محرومیت از تحصیل، با اسناد و مدارک کافی، ارائه پیوست خواهد شد.

امضاء کنندگان زیر با اعلام موارد محرومیتهای تحصیلی خود، ضمن اعلام شکایت از تمامی کسانی که در کمیته های انضباطی، مناصب مدیریتیِ دانشگاه، وزارت علوم و سازمان سنجش، به طور مستقیم و غیرمستقیم در این محرومیت نسلی نقش داشتهاند، خواهان محاکمهی همهی آنان و احقاق حقوق حقهی دانشجویان و بازگشت به تحصیل هستند.

1-     آرمان پیرانی: تعلیق و عدم ارائه کارنامه کارشناسی ارشد. یک ترم تعلیق. عدم ارایه کارنامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی (1391).

2-     آرمین شریفی: محرومیت و تبعید، محرومیت از تحصیل به مدت دو ترم (88) و تبعید به واحدهای دیگر.

3-     امید پورمحمدعلی: اخراج. اخراج در مقطع کارشناسی (87)، آموزشی جلوه دادن اخراج به دلایل واهی.

4-     آیدا بندی: اخراج، اخراج به دلایل مذهبی (92).

5-     بشیر احسانی: محرومیت از تحصیل. به دلایل مذهبی، اعلام نقص پرونده (86 و 87)، بینتیجه ماندن پیگیریها.

6-     پویان مکاری: محرومیت از تحصیل به دلایل مذهبی (قبل از 84).

7-     پیام اولاد عظیمی: محرومیت از تحصیل. محرومیت به دلایل سیاسی (90).

8-     پیام شکیبا: ستارهدار و اخراج. ستارهداری در کنکور کارشناسی ارشد 91، قبولی در دانشگاه آزاد. اخراج پس از دو ماه تحصیل.

9-     پیمان عارف: دانشجوی ستارهدار. عدم اجازهی دفاع از پایاننامه ارشد (85-90)، رد از مصاحبهی دکتری 91 (با تقلب و تدلیس گسترده).

10- جولان فرهادی: ستارهدار. ورودی 80 کارشناسی دانشگاه تهران. شرکت در آزمون سال 86 و 90 و عدم اعلام رتبه واقعی.

11- حمید ملکزاده: عدم اجازه ثبت نام در مقطع دکتری (90)به رغم اخد نامه ثبت نام.

12- دانیال اوجی: محروم از تحصیل به دلایل اعتقادات مذهبی. قبولی در کنکور سراسری 84، اعلام مسئول گزینش سازمان سنجش (مرتضی نوربخش) مبنی بر عدم حق تحصیل به دلایل مذهبی.

13- دلیر اسکندری: ستارهدار. اعلام نقص در پرونده، مراجعه به سازمان سنجش و بینتیجه ماندن پیگیریها. محرومیت از تحصیل (89).

14- رضا عرب: ستارهدار. محرومیت از ورود به کارشناسی ارشد (91).

15- روژین محمدی: اخراج، اخراج در سال 85.

16- سارا محبوبی نیازمندی: محرومیت از تحصیل. اعلام نقص در پرونده کارشناسی ارشد (91).

17- سامان جهانپور: اخراج. اخراج و محرومیت از تحصیل (90)، به دلیل شرکت در اعتراضات به خشک شدن دریاچه ارومیه.

18- سامان نیرومند: اخراج، اعلام نقص پرونده در کنکور سراسر 87، ورود به دانشگاه علم و صنعت بدون نیاز به کنکور سراسری (به طور دانش پذیری)، اخراج پس از 4 ترم تحصیل.

19- سماء نورانی: اخراج اخراج به دلایل مذهبی (87).

20- سمانه خادمی: محرومیت از تحصیل، یک ترم محرومیت در سال 86.

21- سمیرا غلامی: اخراج. اخراج از دانشگاه (90).

22- سید احمد موسوی: ستارهدار. محروم از تحصیل (90-91)، اخذ عدم تعهد فعالیت سیاسی، در نهایت محرومیت از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد.

23- سید سعید سکاکیان: اخراج. 2 دو ترم محرومیت از تحصیل (89) با احتساب سنوات و اخراج متعاقب آن.

24- سید کیان هاشمی دهج: اخراج. اخراج به دلایل مذهبی (90).

25- سیده کیانا هاشمی: محرومیت از تحصیل. محرومیت به دلایل مذهبی. ممانعت از انتخاب رشته با وجود کسب رتبه بالا در کنکور سراسری (84)، اعلام نقص پرونده در سالهای 85، 86، 87.

26- صباح نصری: اخراج. بازداشتهای متوالی. محرومیت از تحصیل (در دوره کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران).

27- طنین ترابی: اخراج، اخراج از دانشگاه پس از 3 ترم تحصیل (91) به دلایل اعتقادات مذهبی.

28- عابد توانچه: اخراج. محرومیت از تحصیل با تعلیق بدون احتساب سنوات (85)، جلوگیری از ورود به دانشگاه به مدت 7 سال.

29- عاطقه رنگریز: تعلیق. تعلیق و محرومیت از تحصیل (88).

30- عباس خسروی فارسانی: محرومیت از تحصیل و تدریس (91) به دلیل نامهای انتقاد آمیز به مقامات حکومتی.

31- علی قیصری: ستارهدار: ورودی 81 (کارشناسی دانشگاه اصفهان)، محروم از تحصیل. عدم اجازه تحصیل از سال 88 تا کنون.

32- علیاکبر عجمی: اخراج. بازداشت در بهمن 88 تا 90، اخراج به بهانه سه ترم غیبت در دانشگاه.

33- علیرضا آبیز: قبولی در آزمون کارشناسی ارشد (قبل از 84). رد در گزینش.

34- علیرضا اردلان: اخراج از دانشگاه با تعلیقی بدون احتساب سنوات، (86).

35- علیرضا مرادی: رد صلاحیت عمومی از طرف وزارت اطلاعات (به رغم کسب رتبه 2 دکتری).

36- فرشید آذرنیوش: اخراج. اخراج از دانشگاه (88) و سه سال محرومیت از آزمون مجدد به دلایل سیاسی.

37- فرهاد قربانزاده ربطی: محرومیت از ورود به دانشگاه تهران (سال 88).

38- فرهاد قربانزاده: اخراج. ورودی سال 87 رشتهی مطالعات جوانان، دانشکدهی علوم اجتماعی دانشگاه تهران، محرومیت از تحصیل در سال 88، ممنوعیت ورود به دانشگاه. ایجاد مشکلات آموزشی. اخراج.

39- فرید بهشاد: محرومیت به دلایل مذهبی، 86، اعلام نقص پرونده، مراجعه به سازمان سنجش. محرومیت از انتخاب رشته و در نتیجه محرومیت از ورود به دانشگاه.

40- فوآد شمس: ستارهدار. عدم اعلام رتبه کارشناسی ارشد. اعلام شکایت به وزارت علوم (بینتیجه ماندن پیگیریها تا کنون).

41- کارو صدیقیانی: اخراج. (86).

42- کاویان صادقزاده میلانی: اخراج. اخراج به دلایل مذهبی (قبل از 84).

43- محسن ثقفی خراسانی: ستارهدار، محروم از ادامه تحصیل در مقطع فوق لیسانس (87)، محرومیت از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد به رغم کب رتبه مطلوب از سال 87 تا 90.

44- محسن سهرابی: اخراج. 3 ترم تعلیق و اخراج (85).

45- محسن صنعتیپور: اخراج از دانشگاه (90).

46- محسن غلامی: اخراج. اخراخ به دلایل مذهبی (قبل از 84).

47- محمد پورعبدالله: اخراج. اخراج از دانشگاه در سال 1390.

48- محمد خانی: دانشجوی ستارهدار، محرومیت از ورود به کارشناسی ارشد سال 86، عدم دعوت به مصاحبهی دکتری 90 به رغم نمرهی مجاز، عدم دعوت به مصاحبه برای عضویت هیات علمی دانشگاه، به رغم نامه رسمی از وزارت علوم.

49- محمد رضا شفیعزاده: تعلیق. یک ترم تعلیق با احتساب سنوات تحصیلی (90).

50- محمد سعید اسعدی: اخراج. اخراج با شگردهای آموزشی به دلیل حضور در انجمن اسلامی (92).

51- محمد شاه محمدی: تعلیق از تحصیل (88-89) با احتساب سنوات، ممنوع الورود شدن به دانشگاه (ترم دوم سال 88-89).

52- محمد شایان: تعلیق، تعلیق از تحصیل (88-89).

53- محمد شورش مرادی: ستارهدار. ستارهدار در سال 1385 و محرومیت از ورود به کارشناسی ارشد.

54- مهدیه گلرو: تعلیق. یک ترم با احتساب سنوات (ترم دوم سال تحصیل 88-89)، یک ترم ممنوع الورود به دانشگاه تا قبل از امتحانات ترم دوم (89-90).

55- مهران یزدی ثانی: یک ترم تعلیق (نیم سال اول 92). به دلیل تشکیل گروه مطالعات هنر معاصر ایران در دانشگاه.

56- مهرنوش کریمی اندو: ستارهدار. کارشناسی دانشگاه اصفهان. مراجعه به آقای نوربخش در سازمان سنجش. عدم اجازهی ادامه تحصیل.

57- نعیم باغی: اخراج. اخراج به دلایل مذهبی. اعلام مسئول گزینش سازمان سنجش (مرتضی نوربخش) مبنی بر عدم حق تحصیل به دلایل مذهبی.

58- نعیم هدایتی: محروم از تحصیل. محرومیت به دلایل مذهبی، اعلام نقص پرونده (87)، مراجعه به سازما سنجش و بینتیجه مانده پیگیریها.

59- نیلوفر صابرمقدم: تعلیق. تعلیق به مدت یک ترم.

60- نیما عبداللهزاده: محرومیت از تحصیل. محرومیت از تحصیل در دانشگاه بهشتی در سال 89 به مدت یک سال.

61- هدایت غزالی: اخراج. دستگیری به دلایل درج مقاله در نشریهی دانشجویی به مدت 18 ماه، اخراج (به رغم 7 واحد باقی مانده).

62- هلاکو رحمانیان: محرومیت از تحصیل، محرومیت به دلایل مذهبی، کسب ربته 54 منطقه 1 و 76 کشوری در کارشناسی ارشد. عدم قبولی در هیچ رشته دانشگاهی به رغم انتخاب 26 رشته تحصیلی. اعلام مسئول گزینش سازمان سنجش (مرتضی نوربخش) مبنی بر پذیرفته نشدن به دلایل مذهبی.

63- هومن پناهی: ستارهدار و اخراج. ستاره دار شدن در کارشناسی ارشد واحد علوم تحقیقات (89) و ممانعت از ثبت نام. اخراج از دانشگاه در سال (91) پس از قبولی در همان دانشگاه و گذراندن 1 ترم تحصیلی.

64- یاسر عزیزی: اخراج. دو ترم محرومیت از تحصیل (در سال 87)، ممانعت از اتمام تحصیل از مهر 88 تا کنون (به دستور اداره اطلاعات استان اصفهان).

65- یدالله نعمتی: اخراج. تعلیق در سال 88، تعلیق در سال 90، تبعید به دانشگاه دیگر، طولانی شدن پروسی و در نتیجه اخراج آموزشی.