هيچ مدرکى در گزارش سازمان ملل متحد در مورد مسٸله مجرميت

نويسنده: آندرش کارلسون

مترجم: پيام پرتوى

http://www.kommunisterna.org/nyheter/2013/09/inga-fn-bevis-i-skuldfragan

18 september 2013

در گزارش اراٸه شده بازرسان سلاح سازمان ملل متحد وجود گاز اعصاب سارين در Ghouta خارج از دمشق مورد تاييد قرار گرفته است نتيجه به همين دليل اينست که در پايان اوت حمله اى شيميايى بر عليه Ghouta انجام شده است٬ حمله اى که دبير کل سازمان ملل متحد٬ بانى کى مون٬ کاملا منطقى بعنوان يک جنايت جنگى توصيف مينمايد گزارش با اينحال در مورد اينکه چه کسى آنرا انجام داده چيزى نميگويد

گمانه زنى مطبوعات در مورد اينکه اوکه سلستروم و تيم او بصورتى غير مستقيم به دولت در دمشق بعنوان مجرم اشاره مينمايد٬ به عبارت ديگر٬ کاذب٬ و يا بيان افکار پوچ و واهى هستند

بازرسان در محل٬ در Ghouta٬ آٽارى از سارين را بر روى يک راکت ساخت رو سيه٬ که نماينده گان گروههاى مخالف به نمايش گذاردند٬ پيدا کردند در اين گزارش به اين اشاره شده است که منطقه مورد مطالعه پيش از ورود بازرسان محلى پر تردد بوده است٬ لذا امکان انتقال و يا دستکارى بر روى چنين شواهد بالقوه اى وجود دارند"

اينکه سوريه به راکتهاى روسى٬ که بخش بزرگى از آنها به احتمال زياد در بخش شورشيان وجود دارند٬ دسترسى دارد امريست کاملا شناخته شده تا اواخر ۲۰۱۰ راکتهاى روسى در افغانستان٬ الجزاير٬ مصر و يمن٬ کشورهايى که پايگاههاى بسيج بسيارى از جهادگران خارجى را که در جنگ در سوريه شرکت دارند تشکيل ميدهند٬ نيز وجود داشتند بنابراين منبع چيزى در مورد اينکه مجرم کيست٬ اگر اکنون راکتها واقعا سارين را با خود حمل مينموده اند٬ نميگويد

بازرسان باقيمانده گلوله هايى را که ميتوانند بصورتى مجموعه و يا کارى دستى توليد شده باشند٬ را نيز شناسايى نموده ا ند

دسترسى سوريه به سلاح شيميايى به همان ميزان که اسراييل٬ که سوريه از سال ۱۹۶۷ با آن در جنگ است٬ که هر دو سلاح شيميايى و اتمى را در اختيار دارد٬ معلوم و شناخته شده است اما شورشيان نيز به سلاح شيميايى٬ که مصادره گاز سارين در ميان گروههاى شورشى در سوريه و ترکيه نشان ميدهند٬ دسترسى دارند دولت در دمشق استفاده چندين باره از حملات گازى مشکوک را به سازمان ملل متحد گزارش نموده است

اينکه در جنگ سوريه از سارين استفاده ميشود يقينا وحشتناک و اين همان دليل عمده ايست که بايد به آغاز فرايند صلح پشتيبانى کامل را اراٸه نمود اما استفاده توجيه گر يک حمله نظامى به سوريه٬ چه با حمايت از منشور سازمان ملل متحد و يا بعنوان اقدامى امپرياليستى٬ نيست با جنگى بيشتر از ميزان وحشتناک بودن يک جنگ کاسته نميشود

ادامه تهديدات نظامى آمريکا بر عليه سوريه بايد محکوم شود

در پايان٬ توجه داشته باشيد که دولت در دمشق به کنترل بين المللى و نابودى کامل سلاحهاى شيميايى کشور پاسخ مٽبت داده است٬ در حاليکه ارتش آزاد سوريه با اين توافقنامه مخالفت ميکند