عشق      

عشق آمد

در کنارم نشست

در باغی

که درختان ش

همه عاشق بودند

وبرگهای رنگین آنها

هم چون

عروسان خندان

بر چمن سبز

رقص کنان

فرد می آمدند

پرندگان خوش صدا

می نواختن

با احساس شان

تمام

آهنگهای زیبای جهان را

ومن

نمی دانستم

چگونه می توانم

با عشق

یکی شوم.

 

اکبر یگانه 2013.