اسراييل براى غارت نفت تدارک ميبيند

به نقل از نشريه کارگر ارگان رسمى حزب کمونيست سوٸد (مل)

مترجم: پيام پرتوى

http://www.proletaren.se/utrikes-mellanostern/israel-forbereder-oljeplundring

۲۵ سپتامبر ۲۰۱۳

به نقل از روزنامه Financial Times اسراييل براى کپمانيهاى آمريکايى به منظور اکتشاف نفت و گاز بر روى بلنديهاى جولان مجوز صادر نموده است

http://www.proletaren.se/sites/default/files/styles/article_images_thumb/public/39_web_oil_golan_heights.jpg?itok=-EVPDoXo

اما مسٸله اينجاست که بلنديهاى جولان نه يک منطقه اسراييلى بلکه يک منطقه سوريه اى٬ که از سال ۱۹۶۷ در اشغال اسراييل قرار دارد٬ است بر اساس قطعنامه هاى ۲۴۲ و ۴۹۷ سازمان ملل متحد اين تصرف غير قانونى است

اما اشغال غير قانونى مانعى بر سر راه اسراييل براى غارت نفت و گاز منطقه که به سوريه و مردم آن تعلق دارد ايجاد نمينمايد

بنا بر اظهارات تحليلگر سياسى اسراييلى يارون ازراهى حکومت اشغالگر اين سياست را اکنون انتخاب نموده به دليل اينکه دولت سوريه بصورتى تمام وقت به مبارزه با شورشيان مسلح و تهديد جنگى آمريکا سرگرم است

جالب همچنين شرکتهايى هستند که مجوز دريافت نموده اند يکى از شرکتهاى تابعه شرکت Genie Energy ديک چينى٬ معاون رٸيس جمهور در دوران حکومت جرج دبليو بوش و يکى از طراحان جنگ بر عليه عراق٬ مشاور شرکت است در ميان سهامداران سرمايه دار بانکى انگليسى جاکوب روچيلد و غول رسانه ه اى روپرت مردک ديده ميشوند

افراد نامبرده همگى از دوستان سرشناس اسراييل هستند

Patrik Paulov

patrik.paulov@proletaren.se