هنر مقاومت: فلسطينيها صدها گل را در کپسولهاى استفاده شده گاز اشک آور اسراييلى کاشته اند

مترجم: پيام پرتوى

منبع: http://rt.com/news/palestine-garden-gas-canisters-760/

۵ اکتبر ۲۰۱۳ ساعت ۱۰٬۱۲

ساکنان يک روستاى فلسطينى٬ بخاطر بزرگداشت آنهايى که در خلال اعتراضات هفته گذشته بر عليه ديوار جدايى کشته شدند٬ در صدها کپسول استفاده شده گاز اشک آور اسراييلى گل کاشته اند·

روستاى Bil’in٬ واقع در ۱۲ کيلومترى غرب٬ در واقع٬ پايتخت فلسطين رام الله٬ اخيرا به نمادى از مقاومت صلح آميز بر عليه برنامه شهرک سازيهاى اسراييلى مبدل گشته است· ساکنان واحه اى را در ميان بيابانهاى زيباى کرانه باخترى ساحل غربى بوجود آورده و دانه هاى گل را در کپسولهاى گاز اشک آور٬ که آنها پس از درگيرى با پليس  اسراييل جمع آورى نموده بودند٬ کشت کرده اند·

"ما به اين کپسولهاى گاز که ميتونن مردم مارو بکشن زندگى ميديم· ما داخل اينا گل ميکاريم٬" خليد ابو رحما٬ يک خبرنگار فلسطينى و يکى از ايجاد کننده گان باغ به آر تى گفت·

خليد٬ يکى از رهبر اعتراضى٬ پسر عموى باسم ابو رحما است که در سال ۲۰۰۹ ٬هنگاميکه يک کپسول گاز اشک آور به سينه برخورد نمود٬ کشته شد· اين باغ براى بزرگداشت او و ديگر قربانيان مبارزه فلسطين بخاطر زمينهايشان بر پا شده است   

 

ساکنان Bil’in ميگويند که ۶۰ درصد از زمينهاى کشاورزى توسط ديوار جدايى اسراييل بسته شده است· ديوان عالى اسراييلى در سال ۲۰۰۴ حکمى را صادر نمود که بر اساس آن زمينها بايد بخشا تغيير مسير داده ميشدند·

از سال ۲۰۰۵ ٬ روستاييان هر جمعه به منظور اعتراض بر عليه ديوار بيرون رفته اند٬ که اغلب توسط  سرکوبهاى سربازان اسراييلى به خشونت کشيده شده است· مبارزه روستاييان براى بازپس گيرى زمينهايشان موضوع يک فيلم مستند-ه  نامزد جايزه اسکار٬ "پنج دوربين شکسته"٬ شد· 

عليرغم اعتراضات٬ اسراييل ميگويد که ديوار بخاطر خنٽى نمودن حملات فلسطينيها ضرورى است·