به پایش دائمی خود اعتراض کنیم!

 

دامنه رسوائی و خشم ناشی از شنود فراگیرجهانیان هم چنان بالامی گیرد!

 

 

در حالی که شنود فراگیراروپائیان از جمله کنترل تلفن همراه رهبران اروپا و خانم مرکل خشم اروپاییان را برانگیخته و خود را بازیچه دولت وسرویسهای امنیتی آمریکامی بینند، و درحالی که اتحادیه اروپا یک هئیت 9 نفره را برای ابراز نارضایتی خود به آمریکا گسیل داشته است  و سخن ازتعلیق مذاکرات حساس تجاری بین دوبلوگ بزرگ جهان اگرآمریکا تغییری درسیاست های خود ندهد است، و حتی صحبت از اخراج د یپلیمات های سفارت آمریکا از برلین و یامحاکمه شنودگران که درمغایرت با  قوانین این کشورها قراردارد به میان می آید، و حتی شخص اوباما زیرفشارخشم و سؤال  کشورهای دیگرپیرامون اقدام آمریکا ناچارشده است که در برابر خواست اروپائیان مبنی گفتگو و تنظیم قواعد جدید حاکم برشنود و درجهت ایجاد توازن بین امنیت و حفظ حریم خصوصی  و معاف داشتن کشورهای متحد، وعده ای اولیه ای بدهد، رئیس ارشد آژانس امنیت ملی آمریکا که برای توضیح پیرامون این رسوائی به کنگره فراخوانده شده است، به دفاع ازاقدام های خود پرداخته و سرراست گفته است که اطلاع ازتصمیم رهبران اساس امنیت و اطلاعات را تشکیل می دهد. البته رئیس آژانس امنیت ملی آمریکا بخوبی می داند که  دیگرتوسل به تروریسم و اضطرارناشی از آن توجیه کننده دامنه و ابعاد این جاسوسی ها نیست و دامنه آن  بسیاربیش از محدوده  نیازهای مربوط به تروریسم بوده است و گرنه چگونه می توان به کنترل تلفن خانم مرکل و سایررؤسای کشورهای اروپا مبادرت کرد، مگرآن که آنها را نیز جزو شبکه تروریستی بدانیم! درمقابله  با موج انتقاد های گسترده برخی منابع آمریکائی نیز به مشارکت وسیع خود دولت های اروپائی در جمع آوری این گونه اطلاعات اشاره کرده اند که البته واقعیت دارد و حاکی از نیازمشترک همه آنها به شنود شهروندان و منافع مشترک است. با این همه جاسوسی آمریکا باصطلاح خط قرمزهای این نوع شنودها را نیزآشکارا زیرپانهاده است و به کنترل بالاترین هرم دستگاه قدرت و شنود گسترده رهبران هم انجامیده است که البته بهره بردن یک جانبه از چنین رانت اطلاعاتی به عنوان یکی ازاهرم های اقتدار کفه رقابت را به سود حریف سنگین می کند

آن چه که دراین میان بارزاست نگرانی و خشم دولت های اروپائی بیشتر ازشنود رهبران  است و نه شنودمیلیاردها نفرشهروند جهان و حتی شهروندان اروپائی. آنها چندان نگران درهم شکسته شدن حریم خصوصی مردم و پایئدن شده آنها و استفاده ازاین اطلاعات برای کنترل و شیئ وارگی و تبدیل کردن آن ها به شهروندان رام و ماشین رأی  نیستند. دغدغه درهم شکسته شدن حریم انسان ها برای آنها مهم نیست. بهمین دلیل بدون شکل گرفتن اعتراضات مستقل و گسترده از سوی این  بی شماران علیه پائیده شدن خود و علیه  دست اندازی و تعرض به حقوق دموکراتیک آنها امکان توقف و حتی کاسته شدن جدی از دامنه این تعرض ها وجود ندارد. تک جوش های اعتراضی اخیردر آمریکا با شعارما نمی خواهیم پایئده شویم* گرچه نقطه شروع خوبی است اما هنوز ضعیف است و باید  گسترده شود تا این میلیاردها نفرنیزبتوانند اعتراض و صدای مستقل خود را به گوش شنودگران برسانند. چنانکه در وجنات رئیس آژآنس امنیت ملی آمریکا هیچ نشانه از شرمندگی از تجاوزبه حریم خصوصی و عمومی انسان هادیده نمی شود. او این کار را از پایه های بدیهی و مسلم حوزه امنیت می داند. برای او به عنوان یک انسان ربات گونه و  کارگزار ماشین امنیتی تقویت همدردی و همیستگی بین انسان ها بجای جاسوسی و پائیدن جنون آمیز میلیاردها نفر محلی از اعراب ندارد. او اجراکننده قوانین آهنین امنیت منافع سرمایه داران و  باصطلاح منافع ملی دولت آمریکاست  و دراین راه حتی شنود شهروندان آمریکائی هم ابائی نیست و  شنود شهروندان آمریکائی هم  بخشی از کل این ماجرای پائیدن مردمان جهان است. به پائیده شده دائمی خودمان اعتراض کنیم!

2013-10-30  تقی روزبه

بی بی سی:  دفاع مقامات اطلاعاتی آمریکا از برنامه جاسوسی:

http://www.bbc.co.uk/persian/world/2013/10/131029_u08_us_spy_leaders_intentions.shtml

صدای آمریکا:  http://ir.voanews.com/content/nsa-defends-spying/1779748.html