تصمیم

برای مردن

هیچ وقت

دیر نیست

اگر تو

عاشق نباشی

..........

برای من

مردن از

به خواب رفتن هم

آسان تر است

.........

اما من

عاشق

پدیده های

جهان م

..........

از ابر

تا  اقیانوس ها

از دانه

تا درختان

سر به فلک کشیده

از باکتری

تا وال ها

از خاک

تا کوههای سنگی

از زمین

تا تمام خورشید ها

............

چرا که من

ذره ای

از تمام اینها

هستم

وعاشفانه

می خوانم

تا آخرین نفس

نغمه زندگی را

با عشق.             اکبر یگانه 2013.10.03