شورای نمایندگان نیروهای چپ وکمونیست برگزار می کند

 

جلسه سخنرانی،بحث وگفتگوی اتاق شورای نمایندگان احزاب ، سازمانها ونهادها پیرامون:

رئوس بنیادین توافقات مشترک سیاسی بلوک چپ

دراین مرحله کدام ها هستند؟

 

سخنرانان اطاق نمایندگان :

1-جمعی از چپ های کلن

 2-سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر) - کمیته مرکزی

3-سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر) -هیئت اجرایی

4-کمیته خارج کشور سازمان فدائیان(اقلیت)

5-هسته اقلیت

زمان : جمعه ۲۲ نوامبر ۲۰۱۳

ساعت : ۲۰بوقت اروپای مرکزی

توجه : دراین نشست هرنماینده ای به مدت ۲۰ دقیقه فرصت گفتگو داشته که۱۵ دقیقه را به بیان نظر خود و ۵ دقیقه آنرا به جمعبندی بحث خود اختصاص می دهد. همچنین دو(۲)ساعت ازوقت نشست  به شرکت کنندگان دراطاق برای اظهارنظرو دخالتگری فعال آنها اختصاص می یابد

 راهنمائیهای لازم برای حضور دراتاق و آدرس اتاق

کاتگوری middle east سپس روی iran‏ کلیک میکنید. بعد روی

 نام اتاق shooraye namayandegan chap va comunist ‏ کلیک میکنید

سقف این جلسه ۴ساعت یعنی از ساعت ۰۰:۲۰ تا ۰۰:۲۴ بوقت اروپای مرکزی است٬ براى جلوگيرى از اتلاف وقت از کلیه رفقا تقاضا میشود برای آزمایش صدا و مسائل فنی یک ربع زودتر از ساعت ۴۵:۱۹ دراتاق حضور بهم رسانید تا بتوانيم جلسه را راس ساعت۰۰:۲۰آغاز کنيم.