ذهن تار

 

وقتی

شیشه های تار

ذهن ت را

با دانش روز

پاک می کنی

دنیا را

طور دیگری

خواهی دید

افسانه های والدین ت

در قاب ذهن تو

جائی برای ماندن

ندارند

زمانی کوتاه

در خلائ ذهنی

به هر سو

سر می کشی

تا پیدا می کنی

راه ت را

چرا دو به اضافه دو

می شود چهار

می آموزی تو

در هر شرایط

آب در صد درجه

نمی جوشد

ولاک پشت های ماده دریائی

در درجه معینی

حتی

می تواند

جنسیت شان را

عوض کنند

دیگرانسان

برای زندگی روز مره

به قانون های خشگ ودوگم گذشته

احتیاج ندارند

می نویسی تو

در هر زمان

قانون جدیدی را

برای بقائ ت

با همه تجربه های

خوب وبدش.

اکبر یگانه 2013.11.25