نگاهی به آن   

                                                    تقدیم به دختر نازنینم طاهره

 

بر بلندای

زمان ایستادم

نگاهی کوتاه

بر محور زمان ت کردم

آنجا که

منحنی های

یکسال گذشته ات

بر صفحه زندگیت

ترسیم شده بود

تجربه های شیرین وتلخی 

که تورا

لحظه ای

تا اوج خوشحالی می کشیدند

وخواب را

از چشم هایت می ربودند

وزمانی چنان

تورااز خود بی خود می کردند

که فراموش می کردی

که زنده ای

اما منحنی های زندگیت

چه در محورمثبت

ویا منفی

برایت ارزش مند هستند

با آنها زندگی می کنی

ومی سازی تو

آینده ات را

با همه سختی هایش

چرا که تو

انسانی

چرا که تو

هدف داری.                             پدرت اکبر   2013.12.17