رضامرزبان

از مرز جان گذشت

 

 

رضا مرزبان روزنامهنگار پیشکسوت، نویسنده و از یاران دیرین کانون نویسندگان ایران روز هفتم دی در پاریس دیده بر زندگی فرو بست. مرزبان متولد 1307 بود و بیش از سی سال از عمر خود را در مهاجرتی اجباری گذراند. با این حال هیچگاه از کوشش در راه آزادی بیان دست برنداشت. زندان و ممنوعیت قلم در رژیم سابق و تبعید شدن در حاکمیت کنونی تاوان همین کوشش بود. او سردبیر روزنامهی "پیغام امروز" اولین روزنامهی توقیف شدهی پس از انقلاب در سال 1358 و همچنین یکی از استادان روزنامهنگاری نو در ایران و از موسسان سندیکای روزنامهنگاران بود.

کانون نویسندگان ایران درگذشت رضا مرزبان را به خانوادهی او و به جامعهی فرهنگی مستقل کشور تسلیت میگوید. چراغ یادش همواره روشن باد!

کانون نویسندگان ایران

9/10 /1392