اعلامیه کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )

 

رضا مرزبان خاموشی گرفت !

 

 

 

خاموشی رفیق رضا مرزبان ، خاموشی صدایی از خانواده چپ کمونیست است در عرصه روزنامه نگاری وهنر نویسندگی او ؛ رضا مرزبان شاعر تا آخرین دم حیات حاضر نشد قلم به مزد کار کند و هماره به ارتجاع دینی و سرمایه داری نه گفت . حتی تبعید طولانی نتوانست لحظه ای مقاومت او را در برابر ارتجاع حاکم بر ایران تضعیف کند .

درتبعید با وجودی که در تنگدستی ِ ما لی قرار داشت ، با متا نت و صبوری و استواری به همه امکانا ت پیش آمده از طرف طیف ها ی رنگارنگ ِ فرصت طلب و راست که می توانست شرایط زندگی را برایش قابل تحمل کند ، قاطعانه پشت پا زد .

او که چهره ای شاخص و رهبری کننده در اعتصاب روزنامه نگاران در مقابله با سانسور حکومت شاهی در جریان انقلاب بود ؛ از فردای سقوط رژیم سلطنتی وشکست انقلاب بهمن، در مقابل سلطه خمینی و در برابر استبداد حکومت اسلامی ایستاد .

رضا مرزبان از همان فردای حاکمیت ارتجاع مذهبی در شرایطی که بسیاری نسبت به ماهیت ضد انقلاب برون آمده از قیام در توهم بودند ، در روزنامه پیغام امروز که سر دبیری اش را خود به عهده داشت ، با مقالاتی جسورانه ، سیمای ارتجاع تازه به قدرت رسیده را افشا کرد . جالب اینکه اغلب آن مقالات را خود او با نامهای مختلف می نوشت ! واین همه با فروتنی و بی ادعایی و بدون سرو صدا صورت می گرفت . خود همین ایستادگی در برابر تعرض رژیم تازه پای جمهوری اسلامی ،نه تنها منجر به توقیف و تعطیل روزنامه پیغام امروز شد ؛ بلکه سردبیرش هم تحت تعقیب قرار گرفت. ر ضا مرزبان به ناچارمخفی شد وپس از مدتی در بدری با امکانات بسیار اندک ، با سختی بسیارتوانست از مرز بگذرد و از تبعیدی ناخواسته سر در آورد. رضا مرزبان ،در سی ساله تبعید همه جا در کنار چپ ها علیه حکومت کشتار و سانسور و سرکوب حاضر بود . او هرگز از پذیرش بار مسئولیت نویسنده ای معترض و آرمان خواه در برابر رویدادها شانه خالی نکرد. حتی این اواخر با وجود بیماری و کهولت و درد ، درهمه مراسم و درهمه تظاهرات در کنار رفقا و همرزمانش حضور داشت و زانو سست نمی کرد !

او چهره ای روشن از مقاومت اهل قلم بود ، در برابر بیداد ِ حکومت سانسور و اختناق و سرمایه .

یاد بیدارهمدست مردم ، رفیق رضا مرزبان و نقشی که به جای گذاشته است ، درحافظه تاریخی جنبش آزادیخواهانه و عدالت جویانه ما ، جنبش مبارزه برای استقرار سوسیا لیسم بر جای خواهد ماند .

سازمان ما در خاموشی این عزیز با خانواده محترم ایشان و یاران فراوانش به ویژه اهل قلم و کانون نویسندگان ایران ـ چه در ایران و چه در تبعید ـ همدردی اعلام می کند و یاد او را گرامی می دارد .

 

 

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )

 

31 دسامبر 2013

 

www.rahekaregar.com