رزا لوکزامبورگ، زنی از تبار کمونیست های انقلابی و سازش ناپذیر

بنفشه کمالی

قلم رزا آکنده از خشم و روشن بینی  بر روی کاغذ نوشت " جنگ کنونی نه تنها یک کشتار عظیم جمعی برای طبقه کارگر اروپایی به نظر می آید ، بلکه یک دیوانگی، یک دوزخ خونین... سهام بالا می روند و پرولتر ها فرو می افتند" علیه جنگ امپریالیستی 1914-1918

 

به مناسب 15 ژانویه ،روزی که قلب سرخ و گرم رزای انقلابی در سال 1919 بدست جلادان حامیِِ بورژوازیِ امپریالیستی با همدستی و توافق  رهبران جناح راست سو سیال دموکراسی با " بورژوازی خودی؛" و پس از سرکوب و به قتل رساندن کارگران به پا خاسته،به دست بورژوازی، برای همیشه  از حرکت و طپش باز ایستاد.  

 

تقدیم به تمامی  زنانِ  و مردان کمونیست؛  کارگران مبارز و کسانی که آگاهانه و پرشور و مصمم  برای تحقق جامعۀ  کمونیستی ،جامعه ای که در آن تمامی ستمهای طبقاتی ، ستم جنسی وملی  از بین رفته است ، به مبارزه با سیستم بهره کشی انسان از انسان ( سرمایه داری) به پا خاسته و برای رسیدن به جامعه ای عاری از استثمار به مبارزه دست زدند و  درمقابل تمام مشقات و سختی ها ایستادگی کرده و از هیچ مانعی برای رسیدن به اهداف خود هراس به دل راه نداده و نخواهند داد   یکی از زنان کمونیست  انقلابی  که در کنار زنان  و مردان کمونیستِ  بیشماری ، با اراده ای سترگ و عزمی استوار  و با اعتقادی راسخ و خدشه نا پذیرعلیه سیستم استثماری سرمایه داری و در دفاع از کمونیسم و برای برقراری حکومت کارگری به پا خاست  وعلیه سیستم سر مایه داری مبارزه کرد رزا لو کزامبورگ بود.  او برا ی رسیدن به یک جامعه ای  آزاد، انسانی و عاری از استثمار تا پای جان به آگاهی رسانی، ساز ماند ه هی طبقه کارگر و عمل انقلابی کمونیستی  خویش ادامه داد. رزا با  با نوشته ها ی بیشمار، سخنرانی، بحث و برخورد و مبارزه تئوریک نظری به نقد و مقابله با انحرافات راست، خصوصا رفرمیسم ؛ در جنبش کارگری پرداخت وبا مبارزۀ تئوریک  نظری سیاسی و با  پراتیک   انقلابی خود خدمت عظیمی به طبقۀ کارگرآلمان و جهان نمود و در مبارزه خودعلیه سیستم سر مایه داری وطبقۀ سر مایه دارجهانی ،  جان عزیز خود را از دست داد.


رزا در  مارس 1981در شهرزاماسک درکشورلهستان ازیک خانوادۀ یهودی الاصل بدنیا آمد و غلیرغم بیماری شدید که داشت خیلی زود شروع   به فعالیت های انقلابی کرد.او درسال1898به جنبش کارگری اَلمان پیوست و به نوشتن  در یکی ازروزنامه های مهم آلمان به نام دی نویه تسایت (عصر جدید) مشغول شد .و با ،عشق وعلاقه وافر و بی پایانی  در و برای جنبش کارگری و سوسیالیستی اَلمان به فعالیت انقلابی و سیاسی  پرداخت.درآن زمان دو گرایش درجنبش کارگری موجود بود :1-  گرایش انقلابی.2-  گرایش رفرمیستی که البته  رزا و یارانش همچون کارل لیبکنشت مدافع گرایش انقلابی در حزب سو سیال دموکرات آلمان بودند وافرادی چون  ادوارد برنشتاین مدافع سرسخت و تئوریسین  گرایش رفرمیستی بود. بر نشتاین  شدیدا به اصول اساسی و  بینش و دید گاه کمونیستی مارکس -  انگلس حمله می کرد و بین سال های  1896-1898 یک سلسله مقالات به نام" مسائل سو سیالیسم" در همین رابطه و بیان دید گاه های رفرمیستی خود را  منتشر نمود.

به دنبال حمله بر نشتاین به  اصول کمونیسم،  بحث های شدیدی دراین زمینه بین نیروهای کومنیستی و فعالین جنبش کارگری سو سیالیستی  درگرفت که رُزا لوکزامبورگ باصلابت وقاطعیت تمام بدون هیچ تردیدی به دفاع ازمارکس و انگلس و اصول اساسی کمونیسم  پرداخت و درکتاب خود به نام رفرم اجتماعی یا انقلاب اجتماعی با قاطعیت از انقلاب اجتماعی و قهر انقلابی طبقه کارگر علیه بورژوازی دفاع کرد و با رفرمیست ها و رفرمیسم  بصورت انقلابی و علمی مرزبندی قاطع نمود.  

برنشتاین؛  برخلاف نظریۀ انقلابی مارکس که مبارزه طبقاتی انقلابی و قهرانقلابی رابرای براندازی نظام سرمایه داری اجتناب ناپذیر میداند؛ به گذار تدریجی و آرام به سوسیالیسم معتقد بود برنشتاین  بر این نظر بود" فقط بااستفاده ازپارلمان و انجام رفرم ازبالا دردستگاه نظام بورژوایی، می توان به سو سیالیسم رسید" و با هر نوع قهر انقلابی توسط طبقه کارگر و برقراری دیکتاتوری پرولتاریا شدید مخالف بود.  نظرات او به عنوان نظرات رفرمیستی - تجدید نظر طلبی علیه  نظرات مارکس و انگلس معروف گردید..شبیه نظراتی که بعدها به راه رشد معروف گردیدند.  

رزالوکزامبورگ در سراسر زندگی پر بار خود به مبارزه با رفرمیسم حاکم بر انتر نا سیونال ۲ و علیه سو سیال  شو نیسمِ مطرح و عمل شده از طرف جناح راست سو سیال دمو کراسی مشغول بود . او لحظه ای از مبارزۀ نظری و عملی خود بر علیه بورژوازی و امپر یالیسم  و خادمان آن ( جناح راست سو سیال دموکراسی رفرمیست ها و تجدید نظر طلبان)  در درون جنبش کارگری ) و تلاش در راه برقراری  سو سیالیسم و استقرار حکومت کارگری ازمبارزه باز نه ایستادد. ا و هیچ گونه توهمی نسبت  به اصلاحاتی که  از طر ف بورژوازی صورت می گرفت نداشت و نماینده و مدافع کمونیسم انقلابی در درون جنبش کارگری زمان خود بود .

 رزا همانطور که از یک کمونیست انقلابی انتظار میرفت؛  راه حل نهایی  را در رهائی طبقۀ کارگر و در نهایت رهایی  بشر یت ازبند استثمار و یوغ سر مایه داری می دید، نه  در اصلاحات  و رفرم بلکه در انقلاب پر ولتری .او باور راسخ به آن داشت..تلاش های بی دریغ ، پر شور و آگاهانۀ  او برای پیشبرد  جنبش انقلابی کارگری و زدودن این جنبش از انحرافات رفرمیستی با اعتقادی راسخ و تا آخرین لحظه های حیات پر بارش ادامه داشت .در این زمینه نوشته ها ، مقالات و سخنرانی های زیادی داز او منتشر شده است.

هنگام وقوع جنگ امپریالیستی (جنگ جهانی اول) اکثریت اعضای حزب سوسیال دموکرات اَلمان ازموضع دفاع از بورژوازی خودی وجنگ طلبیِ امپریالیسمِ جهانی به نفع اعتبارات جنگی به قیصر رأی مثبت داد و از ۱۱ نماینده  حزب سو سیال دمو کرات فقط ۵ نفررای مخالف علیه جنگ امپر یالیستی داند. در چها رم  ماه اوت تمام اعضای حزب سوسیال دموکرات به نفع اعتبارات جنگی رأی دادند. چند ماه بعد رزا به همراه گروه کوچکی ، جمعیت اسپارتاکوس راتشکیل دادند وقاطعانه علیه موضع دفاع طلبی حزب سوسیال دموکرات ازبورژوازی المان قا طعا نه  ایستاد ند او و رفقای کمونیست و مصممش شرکت درجنگ امپر یالیستی و دفاع از" بور ژوازی کشور خودی"  را  رد  کردند

رُزابه مدت چندین سال تا پاین عمر کو تاه خود، پرچم دفاع از سوسیالیسم انقلابی  ودفاع از انترناسیونالیسم پرولتری رابرافراشت و از موضعی رادیکال و کمونیستی به شر کت دولت آلمان در جنگ امپریالیستی رائ مخا لف داد و چهرۀ شو ونیستیِ جناح راست سوسیال دموکراسی را که به تصویب بودجه برای شر کت درجنگ امپریالیستی رائ موافق داده بودند را افشا ء کرد. رزا بخاطر نظر ات ضد شرکت در جنگِ امپر یالیستی و مواضع کمونیستی خود با رها به زندان افتاد. که عاقبت در 15 انویه 1919 بدست کارگزاران حکومت بورژوا امپریالیستی آلمان و همراهان خائن سو سیال دموکرات و رفرمیستشان بازداشت  گردید و به قتل رسانده شد.

 رزا تا آخرین لحظه حیات پر بار خویش ،علیه جنگ امپریالیستی ( 1914- 18) موضع گرفت و  در سخنرانی خود درفرانکفورت گفت: اگر انتظار داشته باشید که  علیه برادران فرانسوی و سایر برادران خارجی خود اسلحه بد ست بگیریم ، در جواب شما میگو یم که من اینکار را نخواهم کرد او یک کمونیست و انتر ناسیو نالیست واقعی راستین ، آنطور که مارکس و انگلس در مانیفست کمونیست در سال 1848توصیف کرده اند بود .رزا مصممانه به افشای موضع ضد کارگری سوسیال رفرمیست ها و سو سیال شو نیست ها پرداخت و در مبارزه ای که در پیش گرفته بود به کرات بازداشت و زندانی شد ولی هر بار مصمم تر به رسالت تاریخی پرولتاریا برای نجات خود و بشریت به مبارزه ادامه داد .رزا در نامه ای نوشته بود" من با گلوله ضد انقلاب به دنیای دیگر فرستاده خواهم شد" متاسفانه این پیش بینی او در 15 ژانویه 1919 بوقوع پیوست و بطوز فجیع و بیرحمانهای بدست جلادان حافظ بورژوازی امپریالیستی آلمان و مدافعان سو سیال دموکرات -  رفرمیست و سو سیال شونیست آن به قتل رسید. این ننگ تا ابد از کارنامه  قاتلان ( بورژوازی امپریالیستی)  رزا و همکاران سو سیال رفرمیست آنان پاک نخواهد شد.

یاد ش گرامی واندیشه های کمونیستی پرولتری اش همیشه پا بر جا هستند و بسان شعله ای روشن در همه جا رهنمود دهنده  و روشنی بخشِ  زند ه گی و مبارزه بیشمار کارگران و کمونیست ها در سراسر جهان می باشند.

بنفشه کمالی

سیزده ژانویه 2014