کره سیاه

 

 

وقتی آدم ها

کلماتی نظیر

خدا،غیرت وتعصب و ......

در تک تک

سلول هایشان

شناور است

باران از شرم

خود را

در میان ابر های سیاه

پنهان می کند

وابرها خود را

آنقدر به خورشید

نزدیک می کنند

تا مولکولهایشان

از هم جدا شود

چشمه ها

به جای جوشیدن از زمین  

به عمق آن

فرو می روند

آتشفشان ها

بجای انها فوران می کنند

برف ها

همگی بخار می شوند

تا به ابر سیاه بپیوندن

رودها همراه دریاها

خشک می شوند

و موجودات

به فسیل بدل می شوند

ریشه گیاهان

آخرین قطره های آب را

به برگ هایشان

می رساند

وبعد همگی

خشک می شوند

ودر یک صبحدم گرم

 شبنمی

بر علف خشکی

در برابر

شعاع مستقیم خورشید

همه چیز را

به آتش میکشد

بجای کره آبی

اینک

کره سیاهی

در منظومه شمسی 

در مدارش

به گردش ادامه می دهد

قرن ها

سپری میشود

آتشفشانها

فرو کش میکنند 

ابرها

دو باره

در جو زمین

ظاهر می شوند

باران ها

می شویند

چهره سیاه زمین را

چشمه ها

جاری میشوند 

رودها  دره ها را

پر می کنند

ودریا ها

رحم موجودات جدید

می شوند

باکتری ها

در فعل انفعال های

شیمیائی

اولین موجودات

تک سلولی را

می سازند

وروند تکامل

دوباره

از آبها

شروع میشود

یا

شاید

از منظومه های

دیگر

موجوداتی هوشمند

دو باره

بر روی زمین

زندگی جدیدی را

آغاز کند

که دیگر

در فرهنگ لغت ش

عاری از

کلماتی هم چون

خدا ،تعصب ،غیرت وبرابری....... باشد .

اکبر یگانه 2014.01.12