شورای نمايندگان نيروهای چپ و کمونيست برگزار ميکند :

 

دومين جلسه سخنرانی، بحث و تبادل نظر پيرامون

 

 

رئوس بنيادين توافقات مشترک سياسی بلوک چپ

دراين مرحله کدام ها هستند؟سخنرانان :

1- شورای فعالين سوسياليست و آزاديخواه- هامبورگ

2- اتحاد چپ سوسياليستی ايرانيان

3- اتحاد چپ ايرانيان در خارج از کشور

 

اتاق پالتاکی شورای نمايندگان احزاب، سازمانها و نهادهای چپ و کمونيست

زمان : شنبه 15 فوريه ۲۰۱۴ ساعت : 22/30 بوقت ايران، 20 بوقت اروپای مرکزی،

2 بعدازظهر بوقت شرق آمريکای شمالی و  11 صبح بوقت غرب آمريکای شمالی  

آدرس : اتاق مجازی پالتاک، کاتگوری middle east ‏ سپس روی iran‏ کليک کنيد. بعد روی نام  shooraye namayandegan chap va comunist  کليککنيد .

لطفأ برای آزمايش گويانه های خود 10 دقيقه زودتر به اتاق پالتاک وارد شويد.