منصور خان کوشان ، شاعر و نویسنده تبعیدی و مسافر اتوبوس مرگ حکومت اسلامی از میان ما رفت !

 

مرگ اگر مرد است گو نزد من آی
تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ
من از او جانی ستانم جاودان
اوزمن دلقی ستاند رنگ رنگ
مولوی

سایت خبری جنبش خرداد : منصور کوشان ، شاعر آزاده، روزنامه نگار ، نویسنده ، نمایشنامه و رمان نویس ، محقق و یکی از مفاخر بزرگ کشورمان که سردبیری چند مجله از جمله دنیای سخن، تکاپو و آدینه را در ایران بر عهده داشت و همچنین در جمع مشورتی کانون نویسندگان ایران نیز فعالیت می کرد، صبج روز یکشنبه ، در سن ۶۵ سالگی در بیمارستانی در شهر استاوانگر نروژ درگذشت.
اما قبل از این و در سال 1375 او و بیست و یک نویسنده دیگر را حکومت اسلامی می خواست در طی سفری مخوف به ارمنستان در یک اتوبوس مرگ بکشد و از شرشان راحت شود . این توطئه اما خنثی شده بود . کوشان و تنی چند که از مرگ رسته بودند، پس از مدتها و گذراندن روزهای سخت و دهشتناک در فضای شدیدا امنیتی و سرکوب نویسندگان و روشنفکران و در زمانه وقوع قتلهای زنجیره ای ، درحالیکه همچنان در میان لیست مرگ قرار داشت ، ناخواسته به تبعید پرتاب شد .
مرگ منصور ضایعه بزرگی برای اردوی آزادی و برابری است . بدینوسیله مرگ نابهنگام او  را به خانواده و بازماندگانش ، کانون نویسندگان ایران ، کانون نویسندگان ایران در تبعید، انجمن قلم و همچنین به همه نیروهای اردوی آزادی و برابری  ایران تسلیت می گوئیم .