از روزنامهی آسمان رفع توقیف کنید!

به دنبال تعطیل پی در پی نشریات، که آخرین نمونهی آن روزنامهی بهار بود، روز پنج شنبه اول اسفند 1392 شاهد توقیف روزنامهی آسمان و سپس بازداشت و پیگرد قضایی مدیر مسئول آن بودیم. آسمان، که فقط شش شماره از آن منتشر شد، ظاهراً به سبب انتشار اظهارنظری دربارهی قصاص تعطیل شده است.

کانون نویسندگان ایران اظهارنظر دربارهی هر موضوع از جمله مسئلهی قصاص را حق مسلم و بیچونوچرای شهروندان میداند و توقیف نشریات را به صرف بیان دیدگاههای مخالف محکوم میکند. کانون همچنین بر این باور است که مقابله با تعطیل نشریات نه از راه عذرخواهی مسئولان آن نشریات از تقصیر مرتکب نشده بلکه از طریق اعتراض به سانسور و پافشاری بر آزادی بیان میسر میشود.

کانون نویسندگان ایران

6 اسفند 1392