محمود رضا کاظمی فر: برابری زن و مرد ٬ چشم اسفندیار رژیم

Kategorie: Nachricht

 

 

نادیده گرفتن حق حیات اجتماعی زنان به عنوان نیمی از جامعه بشری وجه تاریک و تاسف باری در نظام های مرد سالار جوامع بشری بوده است. حق آزادی زنان و برخورداری از حقوق برابر با مردان آرمانی تاریخی و کهن در نظام بشریت بوده و تاریخ ٬ مبارزات وسیعی را برای رهایی و برخورداری زنان از حق برابر با مردان به خود دیده است. نادیده گرفتن حق حیات اجتماعی زنان منحصر به رژیم مذهبی حاکم در ایران نیست بلکه وجه بارز و پررنگ جهان امروز ماست. اما آن جا که به جامعه ایران مرتبط ست ٬ شرایط نگران کننده تر ست. به این جهت که در جامعه ایران از دستورات شرع اسلام و طرز رفتار حکومت گرفته تا سنن قرون وسطایی و مرد سالار ٬ همواره به زنان تحمیل شده و این به نوبه ی خود شرایط زندگی زنان را پیچیده تر نموده است
بحران های اقتصادی٬ رشد بیکاری و تنگدستی از یک سو ٬ نبود آزادی و امنیت از سوی دیگر ٬ به خصوص سرکوب برنامه ریزی شده ی زنان توسط نهادهای زن ستیز رژیم ٬ حیات اجتماعی زنان را با خطرات متعددی روبرو ساخته است. پوشش اجباری ٬ تقلیل سن ازدواج دختران ٬ تعدد زوجات ٬ ترویج فحشا زیر عنوان رسمی و مذهبی صیغه ٬ قانون تبعیض آمیز طلاق ٬ حق سرپرستی فرزند و مالکیت اموال ٬ بازداشت زنان به دلایل واهی و متعدد ٬ پرداختی های غیر یکسان در برابر کار یکسان و مانند اینها ... تنها بخشی از ستم  سیستماتیکی ست که به صورت هر روزه  در عوض حمایت از مطالبات بر حق اجتماعی زنان به آنان تحمیل می گردد.. مطالباتی از قبیل دخالت در فعالیت های سیاسی و اجتماعی در رده های مختلف ٬ تساوی حقوقی با مردان در خانواده ٬ دارا بودن تکالیف یکسان در رابطه با تربیت و سرپرستی فرزندان٬  ممنوعیت چند همسری ٬ لغو صیغه ٬ ابطال تعهدات تسلیم کننده زن به شوهر در شرع اسلام و سنت های مرد سالار ٬ ممنوعیت اجبار کار خانگی و یا تکالیف ویژه  خانه داری به زن ٬ قید جریمه های سنگین برای هر نوع اذیت ٬ ترساندن ٬ محدود نمودن آزادی ٬ تحقیر و به کار گیری زور برضد دختران و زنان در خانواده  و شمار بسیاری از این دست مطالبات برحق که با قوانین و سنت های دست و پاگیر و زن ستیز در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد به چالش مهم و فراگیری برای رژیم بسته و تمامیت خواه ایران تبدیل گردیده است

اما زنان هم دوش مردان آزادی خواه  در مبارزه بر ضد استبداد مذهبی برای تغییر و  کسب حقوق انسانی و اجتماعی خود از آغاز کار رژیم ٬ یک کارزار مبارزاتی بی وقفه برضد احکام تبعیض آمیز و زن ستیز در کارنامه مبارزاتی خود داشته اند. پیکار بر علیه ستم مضاعفی که بر زنان می رود به عنوان یک شاخص مهم در مبارزات سیاسی و اجتماعی در جامعه به رسمیت شناخته شده است. این پیکار بی وقفه از پستی بلندی های بسیاری عبور نموده و اینک با طنینی قاطع مطالبات آزادی خواهانه ی زنان را در مبارزه توده ها بر ضد رژیم و برای رهایی وبرابری فریاد میزند . در برابر موج مطالبات روز افزون و بر حق زنان ٬ حکومت با بستن چشم و گوش خود و با بکارگیری ابزار تبلیغ و قوای سرکوب ٬ سعی در کند نمودن و توقف خواست آنان نموده است

حق حیات اجتماعی و آزاد زنان به واقع با ارزش های رسمی رژیم تفاوت بنیادی دارد و همواره چالشی مهم در نظام سیاسی فقهی حاکم در ایران بوده است .  تحقق خواست انسانی و اجتماعی آزاد زنان به معنی نفی رژیم مذهبی به عنوان نظامی زن ستیز است ٬
 بنابراین جمهوری اسلامی سرسختانه با تحقق این آرمان مقابله خواهد نمود. اما مطالبات زنان ایران بسیار انباشته ٬ روزافزون ٬ گسترده و حیاتی ست و دنیا به سرعت در تغییر و تحول . بنابراین رژیم در برابر نیاز حیاتی و برحق زنان نمی تواند دیوار سرکوب خود را بلند تر نماید و می توان تصور نمود که در این پیکار نفس گیر زمین گیر خواهد شد


محمود رضا کاظمی فر
 فوریه
۲۰۱۴
سوئد