روز جهانی زن را گرامی بداریم !!!

(جمعى از زندانيان زندانهاى تبريز, گوهردشت و اوين)

 

 

تشدید بحرانهای اقتصادی سیاسی و تحولات جهانی و منطقه ای  مرتبط با آن نشان گر تحولات قطعی و بر گشت ناپذیر در کشور است، آمادگی لازم برای استقبال از این تحولات و هدایت آن در بستر دمکراسی خواهی و حقوق بشر و عدالت خواهی رسالت کلیه تشکل ها ، جنبش های اجتماعی و شخصیت های دمکرات در مقطع زمانی کنونی است. بنابراین، 8 مارس روز جهانی زن فرصت مناسبی است که تمامی نیروهای دمکراسی خواه و طرفدار اعلامیه حقوق بشر و جدایی دین از حکومت صرف نظر از اختلافات، و ضمن برسمیت شناخت همدیگر با هماهنگی برای اقدام حول مطالبات محوری و دمکراتیک جنبش خود را گسترش بدهند. بدیهی است این جنبش برای ایجاد بستر اجتماعی لازم با هدف توانمند سازی جامعه مدنی معطوف به تأمین خواست مشترکات اصلاحات اجتماعی است.
 راه برون رفت از وضعیت موجود و حرکت به سمت مطالبات ملی با تماشاگر بودن و انفعال سازگاری ندارد، اتحاد عملی همه نیروهای دمکرات ناظر بر مطالب ملی شرط اساسی برای تشکیل نیروهای پیشرو و دسته جمعی متشکل از همه کنشگران اجتماعی با آراء و عقاید گوناگون و خواسته های مشترک و دمکراتیک است، این نیروهای اجتماعی با تکیه بر سازمانهای مناسب سیاسی ومدنی در تشکلها وجنبشهای گوناگون اجتماعی اعم از زنان ، دانشجویان ، کارگران ، فرهنگیان، حقوقدانان ، اقوام ایرانی و هنرمندان و روزنامه نگاران مسیر حرکت خود را هموار خواهند ساخت، بنابراین روز جهانی زن فرصت تاریخی دیگری است که می توان با طرح مطالبات مشترک از جمله خواسته های زیر  به متشکل شدن نیروهای مذکور مدد رسانید .
1- نه به پوشش اجباری و دفاع از برابری حقوق زن و مرد در کلیه  عرصه های  فردی ، خانوادگی و اجتماعی . در وضعیت کنونی با اینکه زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، اما به لحاظ فرهنگی ، حقوقی ، عقیدتی حاکمان به نحو مضاعف زیر ستم قرار گرفته و تجدید نظر اساسی در موارد فوق، الزامی است، امحاء کلیه قوانین تبعیض آمیز و تصویب قوانین متضمن تساوی حقوق زن و مرد در کلیه زمینه ها، از جمله حق طلاق ، ارث ، دیه ، شهادت و حق حضانت فرزند از گامهای اولیه خواهد بود .
2- نه به اعدام و نه به مجازاتهای اعدام و استفاده از مجازاتهای جایگزین
3- آزادی بدون قید وشرط کلیه زندانیان عقیدتی و سیاسی
4- تأمین حقوق حداقل دستمزد برای کلیه مزدبگیران اعم از کارگران ، فرهنگیان ، کارکنان دولت و سایر بخشها با در نظر گرفتن خط فقر و درصد تورم
5- انحلال مراجع غیرقانونی مثل دادگاه انقلاب و دادسراهای ویژه روحانیت و اعاده صلاحیت عام دادگستری و کانون وکلای دادگستری و انحلال کامل قوه قضاییه و قضات دادگستری و منع بازداشتهای خودسرانه
6- تاکید بر کلیه آزادیهای اساسی اعم از آزادی بیان ،عقیده ، تحزب ، اجتماعات و آزادی بیان و انتخاب و حق تعیین سرنوشت ملل تحت ستم در امور خود
7- نفی هر گونه سانسور ، تفتیش عقیده ، شکنجه وخشونتهای حکومتی
8- نفی هر گونه تبعیض اعم از جنسیتی ، زبانی ، صنفی ، قومی ،طبقاتی ، دینی ، عقیدتی ، اجتماعی وسیاسی و دفاع از برابری واقعی در کلیه عرصه های بالا از جمله رفع ممنوعیت آموزش عالی و معیشتی و کسب   برای هموطنان بهایی
9- دفاع از نظام آموزش مستقل از نهادهای مذهبی و پشتیبانی از جایگاه فرهنگیان و هنرمندان و دانشگاهیان مترقی و مستقل از دخالتهای حکومتی با قصد توانمند سازی بنیانهای فکری و تربیتی و علمی کشور در همه سطوح و متناسب با پیشرفت این    نیازمندیهای گوناگون  کشور
10- محاکمه و مجازات کلیه متجاوزین به حقوق اساسی ملت و غارتگران اموال عمومی و خائنین به منافع ملی توسط قضات مستقل در دادگاههای صالحه با رعایت آیین دادرسی مطابق اصول جهانی حقوق بشر

   12   اسفند 1392

1 -   محمد جراحی  2 - آرش محمدی   3- اسماعیل فتاح 
   از زندان مرکزی تبریز

  4 -  شاهرخ زمانی 5 -عباس بادفر   6- شهرام چینیان 7- خالد حردانی  8-  محمد امیرخیزی  9-   ناصح یوسفی    10- محمد سید زاده   11 حشمت اله طبرزدی   12-   حمیدرضا برهانی 13- صالح کهندل  14- سعید ماسوری  15 میثاق یزدان نژاد - 16 - پیروز منصوری  
    از زندان گوهر دشت

  17- بهنام ابراهیم زاده 18 - عبدالفتاح سلطانی     
  از زندان اوین