در دفاع از کودکان دختر امروز و زنان فردا!

پیام کایلایش ساتیراتی دبیر گلوبال مارش به مناسبت روز جهانی زن

 

گلوبال مارش کتابچهی منابع کارهای خانگی و دستی کودکان، به ویژه دختران، و راههای مبارزه و پیشگیری و توقف آن را منتشر کرده است.

به مناسبت روز جهانی زن، هشتم مارس، گلوبال مارش (رژهی جهانی علیه کار کودکان) بر کار خانگی کودکان دختر و عرصههایی که استثمار دختران در آن بیشتر است، تمرکز میکند و بر امر مبارزه و مقابله با کار خانگی کودکان دختر پای میفشارد و به دفاع از آنان در عرصهی کار پُر مشقت خانگی و کشاورزی میپردازد.

در سطح جهان، یازده و نیم میلیون کودک کار خانگی وجود دارد که از میان آنها اکثریت (هفتاد درصد، هفت و نیم میلیون) را کودکان دختر تشکیل میدهند. کودکان دختر به مثابه کودک کار خانگی ساعات بسیار طولانی در روز را به کار می پردازند. این کار بسیار سنگین و جانکاه در ازای پرداخت دستمزدی بسیار ناچیز، به همراه اذیت و آزار روحی و جسمی، انجام میپذیرد.

بسیاری از این دخترکان توسط باندهای تجارت انسان، و به دلیل فقر خانوادههاشان که از آنها طعمههای خوبی برای استمار انسان میسازد، ربوده یا خریداری شده و در عرصهی کار پُر مشقت خانگی به کار گماره میشوند.

کار خانگی کودکان دختر به دلیل خصلت پنهانیاش، که در پس دیوارها صورت میگیرد، از چشم انظار قایم میماند. این امر را باید به چالش کشید! برای قدم برداشتن در این راه باید قبل از هر چیز، این مساله را در جلوی چشمان مردم گرفت و در تلاشی همه جانبه، از وضع قوانین علیه به کار کشیدن کودکان در این عرصه گرفته تا ایجاد فرهنگ پیشرو و مبارزه علیه فرهنگ عقبافتاده و رفتارهای غلط اجتماعی که بنا به آنها گویا کار کودکان تحت نام استاد شاگردی کاری امن است و برای آیندهی آنان و موقع ازدواج به دردشان میخورد، قاطعانه ایستاد و در پی از ببن بردن این نوع کار پُر مشقت کودکان و به ویژه دختران بود.

به وجود آمدن یک طبقهی متوسط، نیاز به استفاده از خدمتکاران خانگی ارزان قیمت و کودکان دختر را افزایش داده است. قاچاق انسان به همراه رشد اقتصادی و اقتصاد در حال رشد در کشورهای سراسر جهان افزایش یافته است. نباید اجازه داد که این امر از چشم مردم پنهان بماند، نباید به این بردهداری نامرئی اجازهی ادامهی حیات داد. در هر بخشی از جامعهی متمدن، باید با اقدامات چند جانبه برای وضع و اجرای قوانین، برنامههای حمایت اجتماعی برای مردم ندار، آموزش رایگان و با کیفیت، و تحریم اجتماعی کامل کارفرمایانی که به استخدام کودکان به عنوان نیروی کار در عرصهی کار خانگی و بهرهکشی از آنان میپردازند، پرداخت.

کتابچهی راهنمای منابع کار کودکان دختر در عرصهی کار خانگی، یک سند جامع در مورد چرایی و چگونگی کار کودکان در عرصهی کار خانگی است. این سند برای جلب حمایت از تمامی نهادهای اجتماعی، اعم از اتحادیههای کارگری، گروههای کاری، و سازمانهای غیردولتی، تهیه شده و همه را به اقدام علیه کار خانگی کودکان و محافظت از کودکان و جوانانی که در این عرصه به کار مجبور شدهاند، تشویق میکند. این دفترچه علیه بهرهکشی از کودکان در عرصهی کار خانگی، راهنمای عمل خوبی برای حمایت مستقیم از این کودکان و پایان دادن به بهرهکشی و سوءاستفاده از آنان است و برای دستیابی آنان به آموزش و پرورش، طرحهای حمایت اجتماعی، و برخورداری از حق کودکی، کار مفیدی انجام داده است.

گلوبال مارش با تحلیل موقعیت در مورد این مساله و کار خانگی کودکان در اندونزی، پاناما و توگو، که در ماه مارس در حال انجام مبارزات انتخاباتی خود هستند، به امر کار رایگان خانگی کودکان اشاره کرده و فعالیتهایی را سازمان داده است.

کتابچهی راهنمای منابع بر اساس این تحلیل، همچنین شامل نمونههای مشابه در سراسر جهان و در بخشهای مختلف است.

با تاکید مجدد بر تعهد جهانی هشتم مارس علیه بی حقوقی زنان، برای پایان دادن به بهرهکشی از کودکان به ویژه در عرصهی کار خانگی، کایلاش ساتیراتی در پیام خود بار دیگر بر کنوانسیون 189 سازمان جهانی کار و تصویب آن به عنوان قانون، تاکید کرد و همگان را به اختصاص مقدار قابل توجهی از منابع مالی کافی برای پیشگیری، اصلاح و بازسازی جامعه به نفع کودکان فرا خواند.

برای حمایت از کودکان قربانی کار خانگی، گلوبال مارش در ماه آینده با آغاز یک کمپین جهانی، خواستار اجرای کنوانسیون 189 و اقدام علیه کار خانگی میشود و به جنگ این وضعیت اسفناک می رود.

 

www.darvag.com