هشتم مارس روز جهانی زن مبارک!

 

سوسن بهار

 

در دفاع از حق کودکی، هم صدا و هم گام در دفاع از حق کودکان دختر، نه به تبعیض، نه به کودک آزارای!

 

در جهان آشفتهی ما، همسرکهای عروسک به دست بر سرسفرهی عقد مینشینند. آمار کودک همسری در ایران بالا میرود، آمار زن آزاری و کودک آزاری در جهان.

در پاکستان و هندوستان درملاء عام با حضور مردان خانواده، به جرم پا فراتر گذاشتن از مرزهای طبقاتی، سنتی و مذهبی، به کودکان زیر هجده سال تجاوز میشود؛ کودکان به نام زن و همسر توسط همسران پدران و برداران کشته میشوند؛ قتلهای ناموسی کماکان قربانی میگیرد.

در ایران، نازکآراهای تن، شاخه گُلهای نازک و تُرد در چرخ دندههای بی رحم سرمایه پر پر میشوند و نهالهای بسیاری به شکوفه ننشسته، جوهر شادی و کودکیشان در جشن شکوفههای مقعنه به سر و جشن تکلیف، زن شدن دختربچههای هشت ساله، میخشکد و فردای رستنشان سترون میشود.

زنان و مردان آزادیخواه و مبارز، تلاشگران و فعالان جنبش مطالبات زنان!

هشت مارس امسال با کمپین علیه بی حقوقی کودکان در ایران هم صدا شوید. رفع تبعیض از کودکان دختر و لغو قوانینی که مستقیما در تضاد با ذات کودکی قرار میگیرد، یکی از موانع عملی پیشروی جنبش مطالبات زنان را میتواند و میباید که از میان بردارد.

امضای طومار علیه بی حقوقی کودکان در ایران تنها یک گام از یک رژهی طولانی علیه این جنایت آشکار و پدوفیلیسم رسمی است. با گذاردن نامتان، نام تشکلتان در پای این طومار، به شادی شنیدن قدمهای شاد کودکانه در حال رفتن به مدرسه، به عوض جان کوچک کاهیدن پای سفرهی عقد، و در دخمههای نمور کار، در مزارع و کارخانه و کارگاه، کمک کنید.

 

زنده باد هشتم مارس!

زنده باد کودکی!

 

www.darvag.com