شاد باش نوروزی کانون نویسندگان ایران

بهاران خجسته باد!

خوش وقت ایم که در آستانه ی پیر شدن سال و فرا رسیدن بهار 1393، به شما آزادگان و ارجگذاران آیین نوروزی شادباش بگوییم وسالی پیروز برای همهی مردم آرزو کنیم، باشد که نو شدن طبیعت نوید نو شدن جامعه باشد. همچنان که خاطرهها و تجربههای تلخ وشیرین مشترکمان را در سال گذشته با خود داریم، لحظه ای هم از آرزوی جمعی برای آزادی اندیشه و بیان و نیک بختی و برخورداری همگانی از زندگی شرافتمندانه وانسانی غافل نمی مانیم. هنوز بر سر این پیمان ایم که قلمهای ما هم برای فردای تابناک به گردش درآید وهم برای آشکار ساختن رنج هایی که سزاوار بشریت مدرن و ترقیخواه و متمدن نیست.

 

کانون نویسندگان ایران

28 اسفند 1392