کارگران بازداشتی را آزاد کنید!

 

امسال اول ماه مه، روز گرامیداشت بیش از 2میلیارد نفر کارگر در سراسر جهان کارگران ایران از هر گونه تجمع و راهپیمایی و برگزاری مراسم حتا در بستهترین مکانها و مسالمتآمیزترین شکلها با خشونت هر چه بیشتر منع شدند. چند تن از کارگران شب پیش از اول ماه مه (10 اردیبهشت) در خانه های خود بازداشت شدند، عده ای از کارگران نیز در محل پایانهی میدان آزادی مورد اهانت و ضرب و شتم قرار گرفتند و بازداشت شدند و شماری نیز که در باغهای دور از تهران گرد آمده بودند پس از برخوردهای خشونتآمیز دستگیر و روانهی زندان شدند. از سرنوشت برخی از بازداشتشدگان هنوز اطلاعی در دست نیست .

کانون نویسندگان ایران از کوشش و مبارزهی همهی کارگران برای احقاق حقوق خود، از جمله حق تشکیل تشکلهای آزاد و برگزاری مراسم مسالمتآمیز پشتیبانی میکند. ما بنا به منشور خود برای کارگران و همهی مردم حق آزادی اندیشه و بیان قایل ایم . از این رو، خشونت و سرکوب کارگران را در روز اول ماه مه محکوم میکنیم و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط کارگران بازداشت شده هستیم.

 

کانون نویسندگان ایران

16 اردیبهشت 1393