بیاد پنج گل سرخ:                 

 

   شعر زیرا تقدیم کردم به خانواده های این پنج عزیزی که جمهوری

                                            جهل ضد زن وضد انسان انها را درتاریخ2010.5.13 اعدام کرد.

 

در خواب دیدم

                 ترا فرزاد دردستت

                                        مشتی شکلات، باچشم های باز

 

ولبخندی برلب

                 نظاره می کردی

                                     شاگردان مدرسه ات را

 

ودر کنارت فرهادرا

                        که درمشت ش بزر گندم را

                                                      بر زمین های کردستان می افشاند

 

درمیان مهدی وشیرین

                           علی ایستاده بود

                                                با دهانی آواز خوان

 

در آخرین لحظه زندگی

                             همراه با صدای گلوله ها

                                                                                                                                                     آواز کردی آنها

                                                       مهدی را به وجد  آورده بود.

.05015                                                       2010   اکبر یگانه