گرایش مارکسیستهای انقلابی ایران

 

 

 

 

آقای اسانلو، با پول های آلوده فعالین کارگری را آلوده نکنید، لطفاً آن را برای خود نگه دارید.

 

در تلویزیون اندیشه، شوی ظاهراً غیر برنامه ریزی شده ای با حضور منصور اسانلو برگزار شد و در بین برنامه، شومن تلویزیون لازم دانست چند دقیقه ای برنامه را قطع کند، به این دلیل که یک کار واجب پیش آمده بود. پس از این سکانس، برنامه وارد سکانس بعدی می شود که در آن رئیس این تلویزیون با اعلام پرداخت مبلغ یکصد هزار دلار کمک مالی، منصور اسانلو را غافلگیر می کند.

یک آماتور تازه وارد شده به عرصۀ سیاست به خوبی می فهمد تلویزیونی که آگهی تجاری پخش می کند، علاوه بر اهداف تعریف شدۀ خود، مشغول کسب درآمد نیز هست. آقای دورمانی مدیر این تلویزیون باید قلب بسیار تپنده ای داشته باشد که برای جنبش کارگری بتپد تا چنین سخاوت هایی از خود به نمایش بگذارد. رقم پرداختی در واقع مبلغی است که از تثبیت اسانلو به عنوان رهبر جنبش کارگری مورد قبول نهادهای امپریالیستی و بورژوازی متحد آن پرده برداری می کند، به گونه ای که بتواند برای فعالین کارگری هم قابل قبول باشد. گرایش مارکسیست های انقلابی ایران، بنا بر شواهد مشخص از قبل این مقطع تاریخی را تحلیل کرده و اکنون تحلیل این گرایش صحت خود را به اثبات می رساند. شاید شخص منصور اسانلو آمادگی قبلی برای ایفای نقش در این شوی تلویزیونی را نداشته بود، و به این ترتیب صحنه های طبیعی تری ساخته می شد، اما مجریان این برنامه صحنه را به طور حرفه ایی پیش بردند و ناگهان امداد های غیبی نیز از راه رسیدند و هر کدام مبلغی به این رقم افزودند که یقیناً این مبالغ فقط سمبلی از مبالغ کلانی است که برای تحت کنترل درآوردن جنبش کارگری در نظر گرفته شده است. درست به همین دلیل مجری برنامه که تلفن یک شنونده را که می خواست خطاب به منصور اسانلو چیزی بگوید قطع کرد و بعد از این، با وجود وقت کافی برای ادامۀ برنامه، موزیک شروع شد. این در حالی بود که شومن این شو می دانست قرار است تماس های بیشتری برای اهدای پول برقرار شود. در واقع گویا از اتاق کنترل ندا سر رسید: دیگر کافی است، برنامه را قطع کنید.

مسألۀ اصلی در این شوی تلویزیونی این بود که با پرداخت مبالغ سمبلیک پروژۀ سازش و تثبیت منصور اسانلو به عنوان رهبر جنبش کارگری آغاز و رسمیت بیابد. اشک های شوق اسانلو نیز این شور و هیجان را آن چنان افزایش داد که باعث گردید وی جملۀ سازش طبقاتی خود را این گونه فرمولبندی کند:

انسانیت فراتر از نگاه های بستۀ طبقاتی می تواند عمل کند و یک پیوند عمیق بین همۀ انسان ها برقرار کند به پاس انسانیت

البته نگاه باز اسانلو هرچه مایل است می تواند نظاره گر این انسانیت باشد، اما فعالین رادیکال و انقلابی جنبش کارگری به او اجازه نخواهند داد چنین درهم آمیزی طبقاتی تحت عنوان انسانیت به جنبش کارگری تزریق شود. جنبش کارگری هیچگاه بدین آشکاری مورد لطف و عنایت گرایش بیرون از خود نبوده است. این مبالغ تنها بخشی از بودجۀ خریداری فعالین سرشناس کارگری است تا با کمک آن ها و بخش های اصلاح طلب داخل نظام و حمایت های نهادهای امپریالیستی مانند آی ال او تسلط مورد نیاز بر جنبش کارگری برقرار شود تا در پروژه های آینده تغییرات از بالا به کار آید.

فعالین حقیقی جنبش کارگری در بدترین وضعیت مالی هم نیازی به کمک دشمنان به تازگی خیر شدۀ خود ندارند، زیرا که اتکای آن ها به خود جنبش کارگری است. حتی سنت سندیکالیستی و اتحادیۀ کارگری در اروپا همواره برای جمع آوری کمک مالی متکی بر دست های پر توان خود کارگران است. جمع آوری کمک مالی نیز برای خانواده های زندانیان سیاسی کارگر باید به وسیلۀ متحدان طبقۀ کارگر صورت بگیرد و نه سرمایه داری خیرخواه که پشت سر این خیرخواهی، خواهان تحت کنترل درآوردن جنبش کارگری برای خدمت به سرمایه داری از نوع آمریکایی آن هستند

ما از همۀ فعالین کارگر در بند و یا بیرون از زندان می خواهیم چنان چه در آینده مبلغی از سوی منصور اسانلو یا حیطه ای که وی در مرکز آن قرار گرفته است به آن ها ارسال شد، از پذیرش آن خودداری کنند. اجازه ندهیم جنبش کارگری را با پول های آلوده، از مدار مبارزۀ طبقاتی خود خارج کنند. جنبش کارگری جنبشی برای معامله و کسب امتیاز طبقاتی نیست، این جنبشی است برای لغو سیستم امتیاز طبقاتی.

شورای دبیری

گرایش مارکسیست های انقلابی ایران

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳