نامه سرگشاده به سندیکاهای کارگری و کارگران ایران

 

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
سال جدید کارگری (11 اردیبهشت) در حالی آغاز شد که بر خلاف موازین قانونی و انسانی با کارگران برخورد شد.با توجه به عدم رعایت ماده 41 قانون کار در مورد حداقل دستمزد و تصویب دستمزدی سه برابر زیر خط فقر و 10 درصدکمتر از تورم موجود توسط نمایندگان به اصطلاح کارگری ،که اعتراض میلیونها کارگرایرانی را در پی داشت، سندیکاهای کارگری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ، فلزکارومکانیک ، نقاش و اتحادیه نیروی کار پروژه ایطی نامه ای به وزیر کار ،اعتراض خود را نسبت به این مصوبه غیرقانونی اعلام کرده ودر وزارت کار به ثبت رساندند. آنچه بعد ازنوشتن این نامه بر سر کارگران آمد زیر پا گذاشتن همه موازین قانونی بود.در شب 10 اردیبهشت 2 تناز اعضای اتحادیه کارگران آزاد به نام های جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی بازداشت و روانه زندان شدند.در ساعت 10 صبح روز 11 اردیبهشت 2 نفردیگر از اعضای اتحادیه آزاد کارگران به نام های شاپور احسانی راد و پروین محمدی که همراه دیگر کارگران معترض به جلوی وزارت کار آمده بودند دستگیر شدند. ساعت 12 ظهر روز 11 اردیبهشت،23 کارگرعضو سندیکای کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد تهران و حومه که برای تبریک روز کارگر و پخش شیرینیو گل دربین رانندگان پایانه آزادی حضور پیدا کرده بودند بصورت دستجمعی بازداشت وتعدادی هم مورد ضرب و شتم قرار گرفته و روانه زندان اوین شدند. قاضی کشیک با درایت از پذیرفتن این بازداشتی ها به دلیل عدم حکم قضاییسرباز زد و همگی بازداشت شدگان روز 11 اردیبهشت را آزاد نمود. اما مامورین امنیتی به این بسنده نکرده در ساعت 12 نیمه شب 11 اردیبهشت پس از بازداشت مازیار گیلانی نژاد عضو سندیکای کارگران فلزکارمکانیک و تفتیش منزل و به همراه بردن وسایل شخصی او در جلوی چشمان همسرش ،او را راهی بازداشتگاه سپاه زندان گوهردشت کرج نموده و یک هفته بصورت غیرقانونی در بازداشت بسر برد و سرانجام آزاد شد.
ما از مسوولین می پرسیم مگر این کارگران چه می خواستند و یا قرار بود مرتکب چه جرمی شوند که این چنین باید با آنها برخورد می شد؟ آیا اعتراض به مصوبه غیر قانونی حداقل دستمزد در روبروی وزارت کار مستوجب دستگیری و زندان است؟ آیاگفتن تبریک و پخش شیرینی و گل و گرامی داشت این روز کارگری جزایش در کشورمادستگیری و بازداشت است؟ آیا ترتیب دادن یک جشن برای خانواده های کارگری ،آن هم در یک باغ بیرون از شهر واکنششبگیر وببند کارگران و تهدید آنان در مقابل خانواده هایشان است؟ این چه امنیت ملی است که با پخش شیرینی و برپایی یک جشن به همراه خانواده های کارگری خدشه دار خواهد شد؟ 
در کشور ما پخش شیرینی و گل و رفتن به یک جشن کارگری در یک باغ امنیت ملی را به خطر خواهد انداخت ،اما در کشور عراق که با موج تروریسم و ناامنی روبرو است کارگران در روز کارگر با راهپیمایی و اعتراض به دولت خوددر مورد سیاست های ضد کارگری تظاهرات برپا می کنند و هیچ امنیتی هم به خطر نمی افتد.امنیت ملی در فرهنگ کارگران ایران اعتماد به زحمتکشان، بهبود وضع معیشت مردم ، حفظ و بهبود استقلال اقتصادی و اجتماعی، رفعبیکاری و فقر و رعایت آزادی های اجتماعی مندرج در قانون اساسی کشور استارگران و زحمتکشان و در پیشاپیش آنان سندیکاهای کارگری در هر کشوری ضامن امنیت ملی و مبارزین صدیق در راه مبارزه با فساد و نابرابریکه امنیت ملی را به خطر می اندازد، هستند.
در این چند روز اصول 27 و 32 و 38 از طرف مجریان این اصول زیر پا گذاشته شد و حقوق شهروندی کارگران رعایت نگردید.ما ضمن محکوم کردن برخورد با فعالان کارگری و نقض اصول قانون اساسی خواستار عذر خواهی مسوولینزیربط و آزادی همه کارگران زندانی هستیم.
ما اعلام می کنیم هیچگونه شکایتی از مزد بگیرانی که در این گونه نهادها کار می کنند نداریم ولیکن از دستوردهندگان به سازمان آی ال او شکایت خواهیم کرد.سندیکاهای کارگری ایران از حق برپایی تظاهرات طبق اصل 27 قانون اساسی وبرپایی جشن روز کارگر چشم پوشی نمی کنند و این حق را که دستاورد پدرانمان است را فراموش نخواهند کرد.
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک 31/2/1393