همآوازی با تلخنامه های

رضاشهابی و رسول بداقی *

حسن حسام

 

داد و بی داد

 

گمان مدار

ای یار

فریاد دادخواهان

در سرزمین ِ زندا نی

بر داد می نشیند !

فریاد

داد

داد

داد تورا

ا ین جا ؛

با دار و تیر ومحبس و توهین

و خنجری به کین

خاموش می کنند

 

*

این حکمِ حاکمیت آیات است :

نماز خواندن در محراب ؛

بر فرش خون و غارت

و سر بریدن ِ دانایی

 

 

بی داد را

تو

دادی

ای یار

این خفته را

تو فریادی

درا ین جهنم ِ بی داد

نماد ِ سفره نانی تو

و شعر ِ آزادی

تو بی شمارانی

ای یا ر

یار

یار

شها ب کارگرا نی

به گاه ِ نه گفتن

رسول رنجبرا نی

برای دا نایی

معمار این جها نی

می دانی

ای یا ر

یا ر

یا ر

18ژوئن 2014

حسن حسام

* نامه رضا شهابی به دادستان تهران

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=60672

پرسش های یک معلم از رئیس جمهور

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=60635