سوسیال دمکراتهای ناسیونالیست ایرانی و جنایت جنگی دولتاسرائیل علیه بشریت در فلسطین

 

 شوربختانه توی این 10 روزه که از کشتار مردم فلسطین می گذرد بسیاری از فعالین احزاب و فعالین" کارگری" متاسفانه مانند یک ناسیونابست شونیسم عمل کرده اند و فقط اخبار کارگری را گزارش نموده اند... اخباری که به سادگی در رسانه های وابسته به نظام جمهوری اسلامی قابل خواندن می باشد! برخی شان هم بجز کپی و پیست کردن و انتشار نوشته های "رهبران" حزب و سازمانشان در صفحه فیس بوکشان و یا وبلاگشان دلمشولی دیگری ندارند. و البته هستند جریاناتی که به خاطر آنکه آنقدر "مشلغه فکری" برای تببین دگماتیسمی راه انقلاب ایران و بروز کردن برنامه تاکتیکی و استراتژیکی ( اساسنامه "حزبی" شان) بر همان پاشنه چرخیدن در دگماتیسم گذشته شان را دارند، در نهایت نوشته ای این و آن سرویس خبری و یا "نوشته" های سالها پیش شان را اکنون به اشتراک چندباره در طول چند سال قیبل می گذارند!

تو گویی این جنایت در شرایط مشخص دیگری (تحلیل مشخص از شرایط مشخص کنونی) اتفاق نیفتاده است!

توگویی جنایتی هولناک در غزه بوسیله دولت فاشیستی -صیهونیستی اسرائیل اتفاق نیفتاده است!!!

تو گویی آنچه در غزه می گذرد بخشی اساسی از برنامه نظام سرمایه داری-امپریالیستی جهانی به رهبری امپریالیسم آمریکا از طریق بازوی نظامی اش دولت فاشیست اسرائیل در منطقه خاورمیانه برای برقراری نظم امپرتوری جهانیش نیست، و این مسئله و اوضاع بین المللی در سرنوشت داخلی و انقلاب ایران تاثیری اساسی نمی گذارد!


برای این دسته از "کمونیستها"ی تبدیل شده به بقایای گذشته، جنایت اسرائیل در شرایط کنونی به عنوان پیش برنده برنامه نظم نوین امپریالیسم آمریکا، ظرف چند دهه گذشته اساسا تغییری نکرده است! این دسته معتقدند "اسرائیل همواره جنایت پیشه بوده است خواهد ماند!" و هدف جنایت امروزی دولت اسرائیل به عنوان بازوی نظامی و سگ هار آمپریالیسم امریکا علیه مردم تحت ستم فلسطین، بر مبنای ضروریات و محدودیت های تحمیل شده بر نظام جهانی سرمایه داری-امپریالیستی نمی باشد!
 
روی دیگر چنین سکه ای بعضی از "کمونیستهای" ناب که هیچ کس را بجز مارکس و با اما و اگرها و تعارفاتی لنین را "قبول ندارند"، حواریون منصور حکمت و شبه تروتسکیستهای "آلترناتیو"چی با بستن چشم خویش بر نسل کشی و جنایت علیه بشریت دولت صیهونیست اسرائیل فقط کارشان شده امضا جمع کردن از طریق نامه های سرگشاده برای تحت فشار گذاشتن رضا شهابی در شکستن اعتصاب غذایش. در واقع حواریون منصور حکمت و این بخش از تروتسکیستهای در یک چیز شریکند ، و آن چیزی نیست مگر بهانه قرار دادن اعتصاب غذای رضا شهابی برای مسخ کردن و لاپوشانی کردن جنایت اسرائیل " دمکراتیک ترین و مستقل ترین دولت خاورمیانه"! 

اینان شیپور را از دهان گشاد با نوایی بسیار گوشخراش به صدا در آورده اند و به جای محکوم کردن حاکمیت جمهوری اسلامی، زندانبان جانیش، شکنجه گران، بازجویانش و دستگاه قضائی و مقننه و واواکش که دائما و هر روزه همانند دولت فاشیست اسرائیل به جنایت علیه بشریت زحمتکش در ایران و خاصه زندانها میپردازند، با راه انداختن کمپین هایی راسیست شان تحت توجیهات از قبیل اینکه "رضا شهابی در آستانه مرگ قرار دارد و "رضا شهابی باید زنده بماند تا بتواند مبارزه اش را ادامه دهد"؛ رضا شهابی را تحت فشار قرار می دهند که اعتصاب غذایش را بشکند!

سوای توجیهات و شاخ و برگهای "کارگریستی" ناب که برای خاک ریخت بر چشم حقیقتی که در غزه می گذرد، کلیه این جریانات انحرافی دو روی یک سکه اند و چه بخواهند و چه نخواند دقیقا دارند در واقع طبق همان شعار ارتجاعی ناسیونال شونیستی " نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران" عمل می کنند. این جریانات راست "کارگریستی" و مخلصان کارگر ایرانی به یک معنای واقعی حق و ارزش ویژه و بیشتری برای خون ایرانی قائلند، و کارگر ایرانی برایشان از الویت بالاتری نسبت به کارگر افغانی و زحمتکشان افغانستان و فلسطین و ووو برخوردار است!

اینها به جای اینکه به کارگران ایران همبستگی انترناسیونالیستی در دفاع از منافع هم طبقه شان در فلسطین و حتی افغانستان را گوشزد کنند، خود با پایین آوردن افق و چشم انداز کمویسم انقلابی، به تفرقه و جدایی زحمتکشان جهان دامن می زنند.
تو کر محنت دیگران بی غمی
نشاید که نامنت نهند آدمی 

 

زنده باد همبستگی پرولتاریای کمونیست انقلابی ایران با مردم تحت ستم و استثمار فلسطین

ننگ و نفرت بر ناسیونال شونیست عظمت طلب ایرانی تحت هر توجیهی

 

جنایت جنگی دولت اسرائیل علیه بشریت را محکوم کنیمبرهان عظیمی
۲۵ تیر  ۱۳۹۳ مصادف با شانزدهم ژوئيه ۲۰۱۴ 

 

 

Israe-American-Flag-Burning.jpg

 

4 کودکی فلسطینی.jpg

4 کودک فلسطینی بین سنین 9 تا 12 سال و پسر عمو و یا پسر خاله یکدیگر که امروز هنگام بازی در کنار دریای بوسیله بمباران اسرائیل به قتل رسیدند..

تو کز محنت دیگران بی غمی// نشاید که نامت نهد آدمی