وزارت امور خارجه

37 که دورسه

پاریس 75351

آقای لوران فابیوس

 

پاریس 11 ژوئیه 2014

 

 

آقای وزیر،

 

سازمان های سندیکائی فرانسوی ث.ژ.ت، و سولیدر  توجه شما را نسبت به وضعیت رضا شهابی، عضو هیئت مدیره ی سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که از ماه ژوئن 2010 به علت فعالیت برای احقاق حقوق کارگران زندانی است، جلب می کند. این حبس تخطی از معائده های اساسی و زیرپا گذاشتن قواعد و اصول بین المللی کار است. به همین دلایل است که سندیکاهای فرانسوی و همچنین جنبش سندیکائی جهانی سال ها است آزادی نامبرده را مطالبه می کنند.

 

در تاریخ اول ژوئن 2014 رضا شهابی را که از بیماری های گوناگونی وخیم رنج می برد، به زندان رجائی شهر در کرج محل نگداری بزهکاران عادی منتقل می کنند.

 

 رضا شهابی از همان اولین روز انتقالش در اعتراض به این عمل به اعتصاب غذا دست زده و خواستار بازگرداندنش به زندانی است که ملزومات بین المللی در رابطه با رفتار با زندانیان در آن رعایت شوند.

 

وضعیت سلامتی رضا شهابی بی اندازه ما را نگران کرده است. پزشکان بیمارستان خواستار انتقال فوری او به بیمارستانی در خارج از زندان شده اند که در صورت مخالفت با آن، ستون فقراتش دچار آسیب های جبران ناپذیزی خواهد شد. او را به بخش اورژانس بیمارستان زندان منتقل کرده اند ودر حال حاضر در بیهوشی به سر می برد.

 

با توجه به وخامت وضعیت شهابی، ما از شما می خواهیم از هر طریقی که ممکن است مقامات دولت ایران را تحت فشار قرار دهید تا اقدامات لازم جهت معالجه شهابی را فراهم آورند و حقوق ابتدائی اش رعایت کنند.

 

در رابطه با پیشینه بیماری های شهابی که بطور جدی سلامتی اش را به خطر انداخته اند چنانچه دولت ایران قادر به تضمین معالجه شهابی در داخل ایران نباشند، سازمان های سندیکائی فرانسوی او را برای معالجه به فرانسه دعوت می کنند. در چنین موردی ما از مقامات دولت ایران می خواهیم  که به او اجازه سفر به فرانسه را بدهند و ما سندیکاهای فرانسوی درمان وی در یک بیمارستان مناسب را تقبل خواهیم کرد.

 

آقای وزیر احترامات فائقه ما را بپذیرید.

 

تییری لوپائون                                                          سیسیل گوندار لالان

دبیر سراسری  ث.ژ.ت                                               سخنگوی سولیدر

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ترجمه و پخش از :

همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه

اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران در ایران – پاریس