رویا در رویا    تقدیم به رضا سپهری

رویاهایم را

دنبال می کنم

حتی

در بیداری

ومی پرسم از خود

آیا من در خواب م

چرا که هنوز هم

می بینم

من سلول های انفرادی را  

رضا سپهری...و...را

در جائی که

زندگی می کنم

چشم ها یم

باز است

وحرکت ادم ها را

می بینم در تلویزیون

وشکسته شدن شیشه را

و پرواز پرنده را

اما هنوز هم

فکر می کنم

در رویا یم

می شنوم همه چیز را

حتی صدای مادر را

که می خواند مرا

از اتاق مجاور

صبحانه حاضر است

نمی خواهی 

به سر کار بروی

فرزندم.

اکبر یگانه 2014.08.18