د یوار کمون *

 

 

حسن حسام

 

 

 

این دیوار

دربارش رگبار

ماند گار

مانده است

نه پیر می شود

نه جوان

نه خسته

نه دلگران

استوار ایستاده است

در گُلبا رانی بی پایان ،

تاریخ را ورق می زند

چرا که نام ترا

بر سینه حک کرده است

ترا که به مرگ

نه گفته ای

وزندگی در آغوشت

جوان شده است

با پیراهنی مشبک

و کا کلی خو نین

هنگام ِ شیه ی اسب ها

و ضربآهنگ فرمان ها

به هفته ی خونین

درروز های مه آلود ِ این مزارستان

 

 

 

*اشاره است به تیر باران کمو نارد ها درپای دیوار گورستان پرلاشز پاریس. در روز های بیست ودو تا بیست وهشت ماه مه 1871 که به هفته خونین معروف است