سعيد آوا        تقديم به کوبانه                                                                                                         

شبنم تاريخ   

من از

 قعر منجلابِ نيستي

و مُغاکِ حجم تاريکي

دل بر سُرود قطره ای سُرخ

                بسته ام

و چشم بر شور تنها ستاره

 در آسمان قيرگون

           دوخته ام .

 

کوير است جهان

سرد، ظلماني ، بي خون

سنگ بر سنگ تا پوستِ آسمان

 که حتي از سنگ است وجدان.

 

جهان سنگاسنگ را

مردمي است تنها،

       زنده ، برپا ،

صيقل مي دهد

سرپنجه و دندان خويش .

بذر هستي مي کارد

و خود را در پای آن

قطره قطره مي بارد....

 

اينگونه

آری اين چنين

رنگين مي سازد

مويرگِ تاريخ را

            کوبانه .

سعيد آوا..مهر 1393