سومين نشست ايجاد تشكل سراسري كارگري در روز شنبه سوم آبان ماه در شهر سقز بر گزار شد

 

در اين نشست ضمن تاييد فعاليت‌هاي قبلي در دو نشست گذشته و ضرورت تداوم آن ، بر گسترش هر چه بيشتر اين تلاش‌ها در جهت ايجاد تشكل سراسري تاكيد شد.

هم چنين ضمن بررسي و بحث در باره شرائط موجود  در نظام سرمايه داي جهاني و همچنين تحركات اين نظام در چنين شرائطي در منطقه خاورميانه و به خصوص ايران ، بر ضرورت بيشتر در ايجاد تشكل سراسري كارگران تاكيد شد و مسائل زير مورد بررسي و تاييد قرار گرفت .

1-   تغیيرات اوضاع منطقه وايجاد گروه‌هاي مسلح حفظ نظام سرمايه داري نظير داعش و مزدوران مسلحي همانند آن و سركوب نيروهاي مستقل ومترقي و كارگري در منطقه، ضرورت ايجاد تشكل سراسري كارگري را بيشتر نمايان مي‌كند.

2-   توافق‌هاي اخير ميان حكومت‌گران در ايران و نظام جهاني سرمايه‌داري و گسترش هر چه بيشتر ساز و كارهاي استثماري، ورود شركت‌هاي بين‌المللي، بر ضرورت هر چه بيشتر استثمار نيروي كار تاكيد دارد. دفاع بي چون و چراي دولت‌مردان از نظم و نظام سرمايه‌داري در سال گذشته كاملا مشهود و غيرقابل انكار است و در نتيجه در اين ميان اتحاد و همبستگي نيرو‌هاي كارگري در اين زمينه ضرورت خود را بيشتر نشان مي‌دهد.

3-   اعتراضات وسيع كارگري در دوره‌ی اخير نظير اعتراضات در پارس جنوبي و صنايع پتروشيمي، صنايع و معادني نظير بافق و معدن سنگرود، و همچنين اعتراضات در لوله‌سازي صفا، واگن پارس و كاشي گيلانا و... بيانگر آن است كه هر روزه  تضاد‌هاي نيروي كار و حافظان نظام سرمايه‌داري بيشتر و حادتر مي‌شود و در كنار آن تحميل حداقل دستمزد زير خط فقر بر كارگران و غارت اموال كارگران در سازمان تامين اجتماعي ، بر ضرروت دفاع هماهنگ از حقوق كارگران تاكيدي مجدد است.

4-   تحركاتي نظير اسيد‌پاشي به صورت زنان براي ايجاد جو ارعاب و مقابله با آزادي زنان و خانه نشين كردن آنها است. ما ضمن محكوم كردن اين اعمال خواهان مقابله با چنين اعمالي به صورت سراسري هستيم. از نظر ما اين اعمال سازمان‌يافته و حساب شده است تا جو ارعاب و سركوب را هر چه بيشتر گسترش دهند.

5-   حاضرين در اين نشست ضمن تاكيد بر ضرورت پيشرفت تشكل‌هاي كارگري متناسب با درجه رشد و جنبش كارگري تاكيد داشتند كه ايجاد تشكل سراسري كارگري در اين مرحله از پيشرفت جنبش كارگري اجتناب‌ناپذير است و اين امر متكي بر نقد و بررسي عميق از فعاليت‌هاي گذشته تشكل‌هاي كارگري است و هيچگونه تقابلي با تشكل‌هاي موجود كارگري ندارد .

 نظرات و پيش نهادات خود را به ايميل زير براي ما بفرستيد   vahdatkargary@gmail.com