13 آذر، روز مبارزه با سانسور را گرامی بداریم

 

سیزده آذر امسال هفتمین سالی است که دوستداران آزادی بیان به پیشنهاد کانون نویسندگان ایران روز مبارزه با سانسور را گرامی میدارند.

مایهی تاسف است که هر گاه کانون نویسندگان ایران به مناسبت روز 13 آذر بیانیه ای منتشر می کند ناچار است از تداوم سیطرهی سانسور دولتی بر جامعه بگویدِ. در یک سال اخیر نیز، به رغم وعدههای انتخاباتی دولت جدید، مانند سالهای گذشته چه در عرصهی کتاب و چه در عرصهی هنر و مطبوعات و اینترنت شاهد حضور این پدیدهی ضد آزادی بیان بودهایم. انتشار کتاب همچنان در گرو دریافت "مجوز چاپ" است. طرفه آن که برخی آثار نویسندگان در خارج کشور ترجمه و منتشر شده است اما در داخل به آنها "مجوز چاپ" ندادهاند . این گونه سانسور البته به اشکال دیگر بر سایر عرصههای هنرو ادبیات حکمرانی میکند؛ کاربران ، وبلاگنویسان و فعالان اینترنتی همچنان مورد هجوم ، دستگیری و بازداشت هستند ؛ فیلترینگ سایتها و شبکههای اجتماعی مجازی به قوت خود باقی است و حاکمیت بنا دارد در آیندهی نزدیک با راه اندازی فیلترینگ هوشمند و به کار بردن سانسور نظاممندتر استفاده از فضای مجازی را برای مردم دشوارتر و پر هزینهتر کند؛ روزنامه نگاران بسیاری در زندان بسر میبرند و شغل روزنامه نگاری در ایران با خطر مضاعف همراه است. در تازه ترین نمونه، عکاس و خبرنگار یک خبرگزاری رسمی به جرم بازتاب اخبار اسید پاشیهای زنجیرهای بازداشت شدند. ارسال پارازیت به منظور جلوگیری از فعالیت ماهوارهها نه تنها حق مردم برای دیدن و شنیدن آنچه دوست میدارند را پایمال کرده بلکه سلامت آنها را نیز به خطر انداخته است.

از رهگذر اعمال سانسور دولتی بر بیان شهروندان، هنر و ادبیات آسیب های جدی دیده ، خلاقیت های بسیار بیثمر یا ناشکفته مانده و استعدادهای فراوان تباه شده است. جامعه نیز از داشتن ادبیات و هنر شایستهی انسان مدرن قرن بیست و یکم محروم مانده است.

با رشد روزافزون تکنولوژی ارتباطات راههای تازهای برای ابراز وجود انسانها پیدا شده است و بسیاری از شیوههای سانسور کارایی گذشتهی خود را از دست داده اند. بازتاب این وضعیت را میتوان در رفتار و گفتار گاه متناقض متولیان سانسور در یک سال اخیر مشاهده کرد. با وجود این سانسور همچنان بر عرصههای رسمی جامعه حاکم است .

کانون نویسندگان ایران آزادی بیانِ بیهیچ حصر و استثناء را حق همگان میداند و خواهان لغو هر گونه سانسور است. در چارچوب همین هدف بود که این تشکلِ نویسندگانِ مستقل و آزادیخواهِ ایران روز سیزده آذر را به عنوان روز مبارزه با سانسور اعلام کرد. کانون امسال نیز به استقبال این روز میرود و از همهی مدافعان آزادی بیان انتظار دارد که سیزده آذر را به واکاوی در پدیدهی شوم سانسور و اعتراض بیشتر به آن اختصاص دهند. گرامی داشت چنین روزی معنایی جز آن ندارد که موضوع مبارزه با سانسور، چه در فضای مجازی و چه در فضای واقعی، بحث روز جامعه شود. امید که در سیزدهم آذر سال آینده بیانیهی این روز شادباش پیروزی آزادی بیان باشد.

کانون نویسندگان ایران سیزدهم آذر روز مبارزه با سانسور را گرامی میدارد و آن را به همهی سانسور ستیزان تبریک میگوید.

کانون نویسندگان ایران

9 آذر1393