فراخوان کارگران و نیروی کار در ایران

 

 

 

کارگران و زحمتکشان ایران در اعتراض به مقررات زدایی از قانون کار مطالبه خود را علنی کنید.
حذف عجولانه ی قانون کار از مناطق مختلف و کارگاه های بیشمار و مقررات زدایی از مناسبات کار با سرعت هر چه بیشتر علیه کارگران در جریان است. همه ی دولت های پس از جنگ، با پذیرش الگوی اقتصاد ضدکارگری و مناسبات آمریکا پسندانه یعنی تعدیل ساختاری و خصوصی سازی که تسلیم در برابر جهانی سازی فقر بود، عملا در خدمت سرمایه های جهانی قرار گرفتند. با حذف مناطق ویژه تجاری- صنعتی در اقصا نقاط از شمول قانون کار بر گستره محرومیت افزودند.

به رغم حذف کارگاه های زیر ده نفر از شمول قانون کار که توسط مجلس اصلاح طلب انجام شد احساسات ضد کارگری خدمتگذاران به سرمایه ارضا نشد. سلفچگان در مرکز ایران را بر این مناطق ویژه افزودند تا غارت سرمایه از نیروی کار را به نهایت برسانند و گویا این روند می رود تا صد در صد کارگران را از ابتدایی ترین حقوق قانونی محروم سازد. اینک که تنها سه درصد از کارگران این سرزمین از حداقل های مصوب مقاوله نامه های سازمان جهانی کار بهره مند هستند، اگر خدمتگذاران به سرمایه داری در مقابل خود مقاومتی نبینند همین اندک امکان را هم برای همیشه از زحمتکشان این مرز و بوم خواهند گرفت.
اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران از همه ی کارگران و فعالان کارگری و زحمتکشان و همه ی نیروی کار کشور می خواهد در اعتراض به این روند ضد انسانی که دستاوردهای زحمتکشان را در دهه های پیش و بویژه دستاورد نیروی کار در انقلاب سال ۵۷ مردم را نشانه گرفته با گردآوری امضا، به صاحبان قدرت اعلام نماییم.

 

اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ضمن حمایت و پیوستن به این فراخوان اعلام می دارد: مقررات زدایی از محیط های کارگری ، تغییر قانون کار به نفع کارفرمایان در مجلس ، دستبرد به اندوخته های کارگران در تامین اجتماعی و حذف بیمه بخصوص بیمه کارگران ساختمانی و زمزمه تصویب دستمزدهایی ۱۴ درصدی برای خالی کردن سفرهای کارگران را برنامه ای ضدکارگری می داند.

 

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
۱۳۹۳/۰۹/۱۷