با عشق می رویند               تقدیم به دختر نازنینم طاهره

 

 

شقایقی

می روئید

بر دامن دشتی

باد

با خود می برد

خبرش را

تا آن سوی دریاها

سی مرغ شب

می شماره ت

ستاره ها را

تا پیدا کند

کوتاه ترین راه را

ماه

قصه تنهائی اش را

واگو می کند

برای ستاره سهیل

تا شاید

هدیه کند

 نور سرخ عشق را

برقلب ش

اما خورشید

بخار می کند

در همه جا

آبهای که

مانده

بریک جا

تا ابر ها

به بارانند

بر دشتی که

شقایق های عاشق

روئیده

اکبر یگانه  2014.12.13