شراره رضایی:افغانی ها ممنوع!

Kategorie: Meldungen Links

 

 

مردم افغان بساط تان را جمع کنید و بروید!. رژیم اسلامی ایران دیگر به شما نیاز ندارد. دیگر خبری از روزهای سازندگی بعد از 8 سال جنگ و ویرانی ببار آمده نیست تا دولت بورژوازی ایران به نیروی کار شما نیازداشته باشد. شما حتی از زندگی در حاشیه ای ترین منطقه ی شهر درآلونک های که بجای در، پتوی کهنه ای برای محافظت از  گرما و سرماست آویزان است، از زندگی در آلونک های بدون آب شرب و حمام حتی از تنفس هوای پراز دود و خاک کوره های آجرپزی ممنوع  شده اید. به همت دست های پینه بسته ی شما پارک هایمان آباد شد و به لطف شهردار راسیست تهران، بر در ورودی پارک ها با بی شرمی تمام نوشتند:"ورود سگ ها و افغانی ها " ممنوع!.

 

رفتارهای ضد انسانی رژیم اسلامی به همینجا ختم نشد و هر روز زندگی را برای مردم بی پناه افغان مقیم ایران سخت تر میکند. جوانان و کودکانی که هرگز کشوری بنام افغانستان را ندیده اند و در ایران متولد شده اند، تهدید به اخراج از  کشور می شوند. کودکانی که بخاطر نداشتن شناسنامه، از رفتن به مدرسه محروم هستند و آنهایی هم که با هزاران بدبختی و نداری  موفق به دریافت کارت شناسایی شده اند تا با آینده ای مبهم حداقل سوادی داشته باشند و درس بخوانند باید سه برابر دیگر دانش آموزان شهریه بپردازند.

مدیران و معلمان درمانده و مستعصل از مشکلات و فشار زندگی که جمهوری اسلامی بر آنان تحمیل کرده بجای پرورش انسان هایی برای ساختن آینده ی بهتر و جامعه ای انسانی تر، درس نژادپرستی، حقارت، تحقیر را آموزش می دهند و مدرسه های ایران تبدیل به  شکنجه گاه  و خالی کردن عقده های روانی و محیطی ناامن برای این کودکان است.

 

جمهوری اسلامی سازماندهی شده با ایجاد تنفر کودکان ازهمکلاسی ش، از هم طبقه ای کارگر بافشردن گلوی خانواده های افغانی و ناامن کردن زندگی آنان می خواهد بحران اقتصادی، گرانی های سرسام آور، بیکاری و بی کفایتی و بی لیاقتی  ش را به گردن محروم ترین شهروندان که حتی حق اعتراض به هیچ دادگاهی را ندارند، بیاندازد.

 

وظیفه ی تمامی شهروندان و طبقه ی کارگری ست تا در مقابل این تبعیض و تعرض کثیف و آشکار نژادپرستی و رفتار غیرانسانی اعتراض کنیم. در دنیایی مدعیان تمدن امروز چنین رفتارهای شرم آور و تحقیرآمیزی علیه کودکان، جرم بزرگی تلقی شده و باید مجریان اصلی چنین رفتارهای شنیعی محاکمه شوند . باید علیه حکومت راسیست ایران اعتراض کرد تا دست از آزار و اذیت شهروندان افغانی برداشته و حق زندگی و برخورداری از امکانات شهروندی یکسان برای آنان را به رسمیت بشناسد.

 

شراره رضایی

22 دسامبر 2014