آنچه پیشروان سندیکایی بایدبدانند

 

 

درشرایط کنونی آموزش وسازماندهی ازمهمترین امورسندیکایی می باشد.اگرپیشروان سندیکایی ازآموزش کافی برخوردارنباشند،یک سازماندهنده ویارگیرمناسب نخواهندبود.به همین خاطرسعی می کنم باتوسل به اسنادسندیکایی،برخی ازنکات مهم واولیه سندیکایی راطرح نمایم.

 

پس ازآنکه هیات مدیره انتخاب شد،دبیرسندیکاکه مسوول تشکیلات نیزهست بایددرتدارک منظم جلسات هیات مدیره وجلسات عمومی برای اعضاباشد.هرچه جلسات هیات مدیره منظم تر باشد،امورسندیکایی بهتراداره خواهدشد.درجلسات هیات مدیره آنچه مهم است سروقت آمدن اعضابه جلسه،آگاهی داشتن ازدستورجلسه ویا چنانچه موضوع مهمی بایدطرح شود،قبلا آن رابارییس جلسه درمیان گذاشته تادردستورجلسه گنجانده شود.وقت جلسه بطورمساوی برای همگان درنظرگرفته شودتاکسی بیشترازدیگراعضاوقت صحبت نداشته باشد،حتارییس جلسه.اگرچنانچه کسی فکرمیکندکه مطلب عنوان شده توسط اوبسیارمهم است می تواندازدوستانی که وقت صحبت دارند،خواهش کند وقتشان رابه اوبدهند.تذکربه گوینده برای پرهیزاز بحث های حاشیه ای وقطع گفتاراو واجازه خارج نشدن ازدستورجلسه ازوظایف رییس جلسه است.گزارش کارکمیسیون های سندیکا بایددرصدر دستور کارجلسه باشدواین نشانگرآن خواهدبودکه تاچه اندازه یک سندیکافعال است.باآمدن اکثریت اعضا،جلسه رسمیت یافته وچنانچه عضوی تاخیرداشته باشدبایدازطرف دبیرسندیکا تذکرلازم به اوداده شودودرصورت جلسه نیزقیدگردد.تمرین چنین عملکردی رهبران وفعالین سندیکا راورزیده نموده تابرای برپایی مجامع عمومی،انتخابات،راهپیمایی هاواعتصاب منظم وباقدرت عمل کنند.پرداخت حق عضویت بطورمنظم وضعیت مالی سندیکارابهبود بخشیده ودست مسوولان مالی رابرای انجام کارهای تبلیغی وترویجی،تکثیراطلاعیه های سندیکا،اجاره مکان سندیکاوهزینه های سندیکاودرصورت لزوم کمک مالی به اعضای سندیکاودیگرسندیکاها بازخواهدگذاشت.سلامت مالی درهرسندیکاضامن قدرت وگسترش آن می باشد.آنچه باعث ماندگاری سندیکاست،آموزش وتبلیغ مداوم همراه باصبروحوصله است.مسوولان سندیکایی دردرجه نخست خودبایدآموزش کافی داشته وسپس به آموزش درهمه سطوح سندیکا ومحیط کاربپردازند.بدون آگاهی هرتشکلی همچون کف برروی آب است.آموزش دهندگان سندیکایی دربحرانی ترین مواقع می توانند به کمک سندیکا آمده وازتلاشی آن جلوگیری واعضای خودراحفظ کنند.بذرآموزش تنها بافداکاری،صبروحوصله جوانه خواهدزدوچنین جوانه ای درطول فعالیت به درختی تنومند بدل خواهدشد.

 

برای آنکه تصویربهتری ازانضباط سندیکایی داشته باشیم،شمارابااولین گزارش هیات مدیره سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران وحومه درسال 1341 آشنا میکنم.این گزارش برای آگاهی کارگران عضوسندیکاازعملکردهیات مدیره سندیکاودستاوردهای آن جهت برپایی مجمع عمومی توسط یوسف ساروخانیان دبیرقدرتمندوفعال سندیکایی کارگران شرکت واحدنوشته شده است.انتشاراین سند که یکی ازاسنادباارزش جنبش کارگری است،سلامت مالی سندیکاواعضای رهبریش راصحه گذاشته، نشانگرعمق آگاهی،وجدان کارگری وآموزش های سندیکایی است.لازم بذکراست،شرکت اتوبوسرانی واحددراین سال2000کارگروکارمندداشته که فقط60%کارکنانش عضو سندیکا بوده ، وتنهاحق عضویت اعضااین امکان رابه سندیکاداده بودکه هم ازمکان اجاره ای برای دفتر سندیکا سود ببرد و هم درمواقع ضروری به یاری کارگران سندیکایی وغیرسندیکایی بشتابد. شفافیت عملکرد رهبران سندیکایی،انضباط وفداکاری باعث شدتاعناصرفاسدوسودجوازطرف کارگران طردشوند.پس از برگزاری مجمع عمومی25/4/1341،این هیات مدیره ازآنچنان قدرتی برخوردارمی شودکه باعلی امینی نخست وزیروقت درتعمیرگاه شرکت واحدبه مذاکره بنشیندندومعافیت مالیاتی ازدستمزد رابرای کارگران شرکت واحد بدست بیاورند.این دستاوردچنان مهم بودکه تاسال1359 ازحقوق کارگران و کارکنان شرکت واحد ریالی کسرنمی گردید.

 

مذاکره کنندگان عبارت بودنداز:یوسف ساروخانیان دبیرسندیکا،محمدفرهت مطلق،علی مخبریان نجات ،حمزه جهان زمین،اسماعیل امام قلی زاده،سیدحسن درکه،عباس قهاربیگی،محمدمهر علی،غلامعباس گودرزی ازاعضای هیات مدیره وعلیرضا فرهادی ومحمداسماعیلی ازفعالین سندیکاشرکت داشتند.

 

مازیارگیلانی نژاد 8/3/1389

 

 

بیلان

 

سندیکای کارگران اتوبوس رانی

 

تهران وحومه

 

ودعوت مجمع عمومی

 

سه سال واندی ازعمرسندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران وحومه میگذرد دراین مدت کارگران شرافتمند تحت رهبری هیئت مدیره سندیکادلیرانه ازمنافع صنفی خوددفاع کرده ونقشه های گوناگون دشمنان صنفی رانقش برآب نموده پیروزیهای درخشانی بدست آورده است.

 

دشمنان صنفی ماموقعیکه ازتمام امکانات استفاده کرده با شکست روبروشده اند اینک به حیله و تزویر متوسل شده مشتی کارگرنما را تطمیع کرده وارد میدان نموده است و این نقشه مزورانه نیز خیلی زودتر ازآن که انتظار میرفت برملاء شده مورد نفرت وانزجار کارگران شریف ومبارز قرار گرفت.

 

هیئت مدیره سندیکا بسیار خوشوقت است که دراین مدت وظایف خودرا بحد ممکن انجام داده و سرفرازمیباشد طبیعی است هیچ فرد و دسته و هیئتی نمیتواند مصون از اشتباه باشد و بهمین لحاظ هیئت مدیره نیز ممکن است اشتباهاتی نموده باشد ولی اطمینان دارد که هیچ اشتباهی را تکرار نکرده و با اعتراف صریح برآن در رفع اشتباهات خود برآمده است.

 

ودرجریان مالی سندیکاورسیدگی بکاربرادران گرفتاراعم ازآنهائیکه بواسطه تصادف بازداشت شده بودندویاآنهائیکه بعللی جان سپرده عائله خودرابی سرپرست گذاشته بودندچنان منصفانه وعادلانه اقدام نموده است که هرخواننده مجبورباقرارباین امرخواهدبود ودرتمام مدت فعالیت هیئت مدیره دیناری ازبیت المال سندیکا را بهیچ عنوانی برداشت نکرده وحتی اوقاتی راکه مجبوربوده است برای رسیدگی بکارسندیکا واعضاء آن کمکی بگذارد خسارات آنرا شخصامتحمل شده است.

 

باآنکه چندباربوضع مالی سندیکا رسیدگی وبموجب صورت مجلس های موجوددرسندیکاصحت ودرستی آن تائیدگردیده است بااینحال درآستانه تشکیل مجمع عمومی وظیفه خود میداندکه ازاولین روز تشکیل سندیکا بیلان مالی خودرادرمعرض افکارعمومی بگذاردکه این خود جواب دندان شکنی بمخالفین ودشمنان وحدت طبقه کارگران باشد.

 

بیلان مالی

 

الف درآمد

 

1- حق عضویت بموجب قبوض ازشماره 1 الی 1050 21دسته21000 ریال

 

2- بابت کارت عضویت قبوض ازشماره 1 الی 1200 24دسته 24000ریال

 

3- ورودیه وکمک تاسیس سندیکاالی حال بموجب قبوض رسمی 41دسته 50برگی45460 ریال

 

4- اساسنامه 150 عدد 1500 ریال

 

جمع کل درآمد 91960 ریال

 

ب هزینه ها

 

1- هزینه چاپ 3000 نسخه اساسنامه 4300ریال

 

2- " " 14000 برگ قبوض رسمی 8750 ریال

 

3- لوازم التحریردرچهارسال واندی 3042 ریال

 

4- بازوبند- آرم- تابلو- پرچم- مهر 1665 ریال

 

5- چهارسال عیدی مستخدم سالی 200 ریال 800 ریال

 

6- هزینه شکایت تلگرافی به پیشگاه همایونی برای خواسته ها دو مرتبه 1943 ریال

 

7- هزینه آگهی ثبت سندیکا 8690 ریال

 

8- " جشن تاسیس سندیکا 8690 ریال

 

9- سهمیه هزینه جشن اول ماه مه درسال 1341 500 ریال

 

10- هزینه تغییرمحل موقت سندیکاوکمک 550 ریال

 

11- هزینه تهیه دسته گل برای رییس کارتهران 1050 ریال

 

12- سهمیه هزینه چاپ بیانیه مربوط به شهیدان ششمشک 200 ریال

 

13- هزینه چاپ اطلاعیه دعوت کارگران بمزارشهیدان بلورسازی 260 ریال

 

14- هزینه چاپ اطلاعیه مربوط بشرکت تعاونی 300 ریال

 

15- هزینه چاپ اطلاعیه جلسه 25/8/39 500 ریال

 

16- هزینه چاپ اطلاعیه مربوط بگزارش جریان عائله مندی 27/10/ 39 1100 ریال

 

17- هزینه چاپ اطلاعیه شب هفت مرحوم کاظم پست چی 650 ریال

 

18- هزینه چاپ اطلاعیه شب هفت مرحوم علی اکبرملایداله 570 ریال

 

19- هزینه چاپ اطلاعیه اظهارتشکروعدم وابستگی 350 ریال

 

20- هزینه چاپ اعلامیه 11/7/40 مربوط به عائله مندی 350 ریال

 

21- هزینه چاپ اعلامیه مربوط بتجدیدکارت جهت شرکت درمجمع عمومی 375 ریال

 

22- هزینه چاپ اطلاعیه تصمیم هیئت مدیره درموردعدم تجدیدکارت 350 ریال

 

23- هزینه چاپ اطلاعیه دعوت مجمع عمومی 375 ریال

 

24- هزینه آگهی تشکیل مجمع عمومی در14/2/40 880 ریال

 

25- هزینه تجدید آگهی تشکیل مجمع عمومی درتاریخ 30/2/40 500 ریال

 

26- هزینه تجدید چاپ دعوت جلسه عمومی برای 29/3/40 330 ریال

 

27- هزینه چاپ تعرفه برای مجمع عمومی 464 ریال

 

28- هزینه چاپ بیانیه شماره 1و2هیئت نظارت مجمع عمومی22/4/40 650 ریال

 

29- حقوق سه روزبیکاری اعضای هیئت نظارت وفوق العاده مامورین 2450 ریال

 

30- هزینه چاپ اطلاعیه شروع بکارمجددهیئت مدیره 25/6/40 300 ریال

 

31- هزینه چاپ تراکت اعتراض به اخراج هیئت مدیره ازشرکت واحد 500 ریال

 

32- جمع کل هزینه 44574 ریال

 

د کمک جمع آوری شده ومحل مصرف آن

 

1- کمک جمع آوری شده در 3/12/37 بموجب قبوض رسمی سندیکا 12711 ریال

 

2- کمک جمع آوری شده در 18/2/38 بموجب قبوض رسمی سندیکا 20582 ریال

 

3- کمک جمع آوری شده در 21/6/38 بموجب قبوض رسمی سندیکا 20229 ریال

 

4- کمک جمع آوری شده در6/4/39 بموجب قبوض رسمی سندیکا 21020 ریال

 

جمع کمکهای جمع آوری شده درچهارمرتبه 74562 ریال 1- پرداختی کمک به آقای امیرحسین خجسته پورراننده زندانی خط12تاریخ3/12/37 4000 ریال

 

2- پرداختی کمک به آقای مسعودمنصوری راننده زندانی خط24تاریخ3/12/37 3000 ریال

 

3- پرداختی کمک به آقای عباس افشار راننده زندانی خط31تاریخ3/12/37 1350 ریال

 

4-پرداختی کمک به آقای فتح اله کنگرلوکمک راننده زندانی تاریخ 3/12/37 1380 ریال

 

5-پرداختی کمک به آقای قلم خانی راننده زندانی خط22تاریخ 3/12/37 3000 ریال

 

6-کمک بوراث مرحوم علی کلانترتاریخ18/2/38 6519 ریال

 

7- کمک بوراث مرحوم مصطفی پورمروت تاریخ 18/2/38 6499 ریال

 

8- کمک بوراث مرحوم میرسوادسجادی تاریخ 18/2/38 4333 ریال

 

9- کمک بوراث مرحوم حسین تقی زاده تاریخ 18/2/38 2166 ریال

 

10- کمک بوراث مرحوم یوسف صحرانورد(معروف به افندی)تاریخ 26 /6/38 12691 ریال

 

11- کمک بوراث مرحوم علی ولی(که یک نفروارث داشت) 2538 ریال

 

12- کمک به آقای حبیب فراضی بلیط فروش سرپل تجریش که طبق گواهی پول آن سرقت شده بودتاریخ26/6/38 1270ریال 13- کمک به آقای محمدحسین هوشمند راننده تاریخ 16/6/38 2125ریال

 

14- کمک به خانوده آقای حسین عباسی نژاد راننده زندانی(6نفرعائله)تاریخ 6/4/39 6000 ریال

 

15- کمک به خانواده آقای عنایت اله شهامی راننده زندانی (3نفر عائله)تاریخ6/4/39 3000 ریال

 

16- کمک به خانواده آقای پطروس دانشورراننده زندانی(2نفرعائله)تاریخ 6/4/39 2000 ریال

 

17- کمک به خانواده آقای علی خبازی راننده زندانی(3نفرعائله)تاریخ 6/4/39 3000 ریال

 

18- کمک به خانواده آقای اسمعیل روحانی راننده زندانی(ا نفرعائله شاغل دربیمارستان)تاریخ 6/4/39 1000 ریال

 

19- کمک به خانواده آقای علی غفاری راننده زندانی(5نفرعائله)تاریخ 6/4/39 5000 ریال

 

20- کمک به خانواده آقای حسین گنجه کمک راننده برای جبران خسارت تصادف که مشغول کاربود تاریخ6/4/39 1000 ریال

 

21- کمک به آقای چیدانفربلیط فروش منطقه 3 2711 ریال

 

جمع کل کمک جمع شده 74562 ریال

 

دوستان وبرادران کارگراین بیلان سالی سندیکا میباشدکه هیئت مدیره باکمال دقت ومراقبت درآمد و هزینه راتحت نظرداشته ودرتقسیم کمک نیزانصاف وعدالت رارعایت کرده حتی کسی که دارای یکنفرعائله وآنهم شاغل بوده موردتوجه قرارداده که حداقل کمک بآن بشودبهمین لحاظ هم همانطوریکه ملاحظه فرمودیدفقط یکهزارریال کمک نموده است ودرتقسیم کمک تعدادعائله راموردتوجه قرارداده ودرمصرف هزینه نهایت صرفه جویی رانموده است ودرتمام مدت فعالیت دیناری ازصندوق سندیکا بهیچ عنوانی برداشت ننموده است واگراین دژکه نیرومندترین وحقیقی ترین مدافع کارگران است تقویت گردد خواهیددید که ازهرکس ودسته ای بیشتربفکربرادران کارگرخودبوده ودرگرفتاری وحتی مرگ پشتیبان کارگران گرفتار ونگهدارنده وسرپرست واقعی وارث برادران خود میباشدکه چشم ازجهان پوشیده وبدنیای ابدی رهسپارگردیده اند.

 

اسنادومدارک وفاکتورهاوصورت مجلس های مربوطه به درآمدوهزینه هادرپرونده مخصوص کمسیون مالی موجودبوده علاوه برآنکه درمجمع عمومی ارائه خواهدشداعضای سندیکاهروقت که مایل باشندمیتوانند درآمدوهزینه وکمکهای فوق الذکرراملاحظه نمایند.

 

خدمات سندیکا

 

هیئت مدیره سندیکا باپشتیبانی جدی کارگران عضوسندیکاوهمچنین پشتیبانی کلیه کارگران دراین مدت چندسال واندی خدمات گرانبهایی نموده است که بطورخلاصه بعنوان نمونه میتوان بمسائل زیرین اشاره نمود:

 

1- درتاریخ تاسیس وشروع به فعالیت سندیکا قوانین کاروسازمان تامین اجتماعی بطورناقص درشرکت واحد اجرامیگردیدوبامبارزات پیگیرهیئت مدیره موفق شدکه قانون کاروسازمان بیمه های اجتماعی بحداکثرممکن اجراگردد.

 

2- یکی ازمشکلات اساسی کارگران تعرفه سفیددرشرکت واحدبودکه این عمل صد درصد بضررکارگران تمام میگردیدوباکوشش ومبارزه هیئت مدیره تعرفه سفیدبکلی ازمیان برداشته شد.

 

3- موضوع سوم اخراج برخلاف قانون کاربودبطوریکه هیچکس اطمینانی بکارفردای خوددرشرکت نداشت وهیئت مدیره موفق شد حتی الامکان ازاخراج کارگران جلوگیری نماید.

 

4- موضوع دیگرانتخاب ناظرونماینده ازطرف سندیکادرسازمانهای بیمه های تامین اجتماعی کارگران بودکه این عمل انجام وفعلانیزنسبت به تعین نماینده دیگری بجانشین نماینده سابق که برکنارشده مشغول اقدام هستیم.

 

5- هیئت مدیره باپشتیبانی دلیرانه کارگران موفق شده است دردونوبت نسبت باضافه دستمزدکلیه کارگران شرکت واحداعم ازراننده وکمک راننده وغیراقدام وموفق گردیده است.

 

6- اقدامات مداوم دیگرهیت مدیره کوشش درآزادی برادران زندانی که بواسطه تصادف بازداشت شده بودندودراینمورد در دو جهت اقدام جدی نموده است ازیک جهت استخلاص کارگران وازطرف دیگرکمک مادی بخانوده آنان بوده که دربیلان مالی منعکس است.

 

7- جلوگیری ازاخذ جرایم غیرقانونی کارگران یکی ازمسائل حادمبارزه بوده بخصوص جریمه شدن کمک رانندگان بعلت اینکه مسافرنیمه بلیط خودرادردست نداشت.

 

8- دریافت دستمزد معوقه چهارروزه ایام اعیادوعزاداری که شرکت ازپرداخت آن خودداری مینمودیکی دیگرازاقدامات موثرهیئت مدیره باشد.

 

9- موضوع شرکت تعاونی مصرف که فعلامنحل وپول پرداختی کارگران راکد مانده واز استردادآن تااین تاریخ خودداری شده است جزء برنامه ضروری وجدی هیئت مدیره است که نسبت به تصفیه آن واحقاق حق کارگران مشغول اقدام است.

 

10-انتخاب وکلای مشاورحقوقی ودعاوی برای سندیکا ازمسائلی بوده که لازمه کمک به سندیکا وکارگران گرفتار بوده است ودراینموردنیزتوفیق حاصل کرده وموفق شده است شخصیت های برجسته ای بوکالت دعاوی ومشاورحقوقی سندیکاانتخاب وموافقت آنان رابرای خدمت به کارگران اتوبوس رانی جلب نماید.

 

11-مهمترین مسئله حق عائله مندی کارگران بودکه نزدیک به دوسال بتاخیرافتاده است ودر موردحق عائله مندی چنان مبارزه راآغازنمودکه حتی منجرباخراج دسه جمعی هیئت مدیره و اعضای فعال سندیکا گردیدولی خوشبختانه طی مذاکرات واقدامات جامعی که بعمل آمدوحسن نیت عمیقی که درطرفین وجودداشت بکارخودبازگشتیم.

 

درخاتمه لازم به توضیح است که قسمتی ازخدمات مشعشعانه !! سندیکاسازان فعلی راذیلا باستحضاردوستان کارگرخودبرسانیم.

 

بیلان مالی واقدامات گذشته دسته جدیدساخته شده

 

هیئت موسس سابق که گردانندگان آن عده ای ازهمین آقایان سندیکاساز وسنددیکافروش بوده اند طی تقریباشش ماه که ازتاریخ 2/8/36 الی16/1/37 تنها بعنوان حق ورودی ازکارگران طبق دفاتر خودشان که اکنون نزدماست مبلغ 40140 ریال وصول نموده وتماماراخرج کرده ودیناری هم تحویل هیئت موسس بعدی نداده اند.ماذیلا اقلامی ازمخارج آنهاراکه مستخرج ازمدارک موجود خودشان است و اینک دردست ما موجودمی باشدبرای اطلاع وقضاوت افکارعمومی منتشرمی سازیم:

 

1- دریافتی آقای باقرروغنی بعنوان مساعده 860 ریال

 

2- خریدیک بخاری ماژیک شف فرنگی که بخانه آقای روغنی برده شده واکنون هم درمنزلشان است 2700 ریال

 

3- دریافتی آقای ناصرخدابخش بعنوان مساعد 2500 ریال

 

4- دریافتی آقای فرخ اله نایب فرجی بابت مساعده وسه روزبیکاری 1110 ریال

 

5- دریافتی آقای ناصرجدیدی بابت مساعده 750 ریال

 

6- دریافتی آقای ناصرجدیدی مجددا بابت چهارروزبیکاری 560 ریال

 

7- خریدلوازم تهیه چای ازقبیل قوری وکتری وغیره که بعدامعلوم نیست بخانه چه کسی برده شد

 

540 ریال

 

8- پول چای که هیئت موسس درسندیکاصرف کرده اند 18461 ریال

 

9- خریدلوازم التحریربرای تقریباشش ماه فعالیت 3842 ریال

 

10-پرداختی به 27 نفردیگرازدوستان ورفقای اعضای هیئت موسس بعناوین مختلف ازقبیل بیکاری مساعده وام 9580 ریال

 

ضمن هزینه هائی که انجام داده اند دیناری بابت مخارج وکرایه محل پرداخت شده وهزینه های مزبورکلابوسیله تشکیلات مرکزی تامین گردیده است.

 

همچنین لازم بذکراست که علاوه برمبالغ دریافتی فوق درحدودسی هزارریال نیزدرچندین فقره بعنوان کمک به تصادفی ها وزندانیهاوفوت شدگان بدون تسلیم قبض وتنظیم هرنوع مدارک وصورت مجلس دریافت داشته که همه شاهدآنند.ومحل مخارج آنهانیزمعلوم نیست باتوجه بدو بیلان فوق وبررسی خدمات ماومقایسه آن باکارنامه این مدعیان پرهای وهوی ومنفعت طلب صداقت واصالت سندیکائی مابرای عموم برادران عزیزواضح وآشکارمی گردد.

 

درخاتمه ازعموم همکاران وکارگران اتوبوس رانی تهران وحومه دعوت می شودکه بمنظور استماع گذارش هیئت مدیره سندیکا درمجمع عمومی درتاریخ سه شنبه 25/ 4 /41 درساعت 8 صبح تشکیل می شودحضوربهم رسانند.

 

دبیرسندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران وحومه

 

یوسف ساروخانیان