در مرگ آزادی

 

وقتی باد

خبر مرگ آزادی را

با خود آورد

کوه ها

در دره ها

خود را

پنهان کردند

درختان سرو

بقدری

خم شدند

که با زمین

یکی شدند

درختان بید مجنون

سر به بیابانها

گذاشتند

آب دریاها

در خود پیچیدند

وهم چون

گرد باد

به آسمان

پناه بردند

ودریا را

به کبیر

بدل کردند

خورشید

در کسوفی

خود ساخته

از جهان

محو شد

ومن

در سوک آزادی

به قلم

پناه آوردم.                   

  اکبر یگانه  2015.0109